Учредяване на фондация с наименование „Узана“, като юридическо лице, определено за извършване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ

Решение 130

Приложение №1

Приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2016 г.

Решение 131

Приложение №1

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 20 януари 2017 г. - 29 юни 2017 г.

Решение 132

Приложение №1

Наредба за определяне на условията  и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг - първо четене

Решение 133

Приложение №1

Промяна в поименния състав на постоянни комисии на Общински съвет – Габрово

Решение 134

Създаване на общински културен институт с наименование 'Габровски камерен оркестър'

Решение 135

Приложение №1

Подновяване срока на договора за възлагане управлението на 'Диагностично-консултативен център І Габрово' ЕООД – Габрово

Решение 136

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение 'Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца' по Оперативна програма 'Региони в растеж' 2014-2020 г., Процедура BG16RFOP001-5.001 'Подкрепа за деинсисуционализация на грижите за деца'

Решение 137

Учредяване безвъзмездно право на ползване на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, върху част от имот - частна общинска собственост в сграда на ул. 'Р. Каролев' № 4, ет. 1 и ет. 2, гр. Габрово

Решение 138

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за  ПИ № 160051 в землището на с. Гръблевци, община Габрово, с който бившият стопански двор се отрежда за животновъдна ферма – пилчарник

Решение 139

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 14218.58.515 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с разширяване на площадка върху земеделска земя-ПИ с идентификатор 14218.58.510 и ПИ с идентификатор 14218.58.514  по кадастралната карта на гр.Габрово

Решение 140

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот №085084 в землището на с.Поповци, Община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 141

Искане за внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия на децата Стивън Грозданов Митков, Цветомир Грозданов Митков, Моника Грозданова Миткова, Анджелика Грозданова  Миткова и Адриан Грозданов Митков, живущи в гр. Габрово, ул. 'Ивайло' № 11, ет. 1

Решение 142

Искане за внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия на Божидар Бориславов Лалев, живущ в гр. Габрово, ул. 'Мирни дни' № 10, ап. 13

Решение 143

Опрощаване на дълг към държавата на Стоян Панайотов Орманджиев

Решение 144

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:

-продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. Видима № 3, вх. Б, ет. 6, ап. 16 и

- предложение на продажба на общински жилища, намиращи се в гр. Габрово, ул. 'Петър Падалски' № 5, ет. 4, ап. 12 и ул. 'Свищовска' № 108, вх. Д, ет. 5, ап. 13

Решение 145

Приложение №1

Откриване на процедура за отдаване под наем на част от ДК 'Емануил Манолов', с идентификатор 14218.505.584.6 по кадастралната карта на гр. Габрово, пл. 'Възраждане' № 7 - публична общинска собственост, представляващ Помещение 0 15, разположено на втория етаж, южна страна на сградата, с достъп откъм югозападния вход, с полезна площ от 13.00 кв.м

Решение 146

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 73290.615.80 и сграда в с. Трънито/

Решение 147

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /Самостоятелен обект 14218.513.71.1.2, представляващ втори етаж и част от първи етаж от сграда, находяща се в кв. Войново, община Габрово

Решение 148

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост - ПИ 14218.508.185, находящ се на ул. 'Осми март' № 3, гр. Габрово

Решение 149

Приложение №1