Проект – „Благоустрояване на дворните площи на детска ясла „Славейче“

Финансиране  Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика (Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“)

Споразумение за реализация на дейностите  РД 09-12/10.03.2016 г. (съгласно Решение № 1/25.02.2016 г. на УС на ПКБ)

Стойност на СМР – 299 492.00 лв., от които:

 • 100 000.00 лв. – принос на МТСП (33.39%)
 • 199 492.00 лв. – принос на Община Габрово (66.61%)

Продължителност на проекта – 10 март 2016 г. – 30 ноември 2016 г.

Основна цел

Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и прилежащите им територии. Предоставяне на качествена грижа за деца чрез подобряване на материалната база и среда на детските ясли за осигуряване на здравословни и подходящи условия за отглеждане на децата. Намаляване на безработицата и създаване на възможности за устойчива заетост на работната сила в общината.

Преди 

Дейности I

Строително-монтажните и ремонтните работи включват обособяване на пет тематични площадки за игра, проектирани в съответствие с изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, както и с наличната дървесна растителност. Съоръженията съчетават следните занимания: люлеене, пързаляне, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, провиране, общуване, тематични и колективни игри. Предназначени са за деца до 3 години. Общата площ на игровата зона е 558 м2 или 13% от площта на имота.

 • Детска площадка (А) – Градът“ – 125 м2 /три съоръжения за игра/;  
 • Детска площадка (B) – „За най-малките“ – 80 м2 /три съоръжения за игра/;
 • Детска площадка (С) – „Водата“ – 146 м2 /три съоръжения за игра и „сух басейн“/;
 • Детска площадка (D) – Приключение“ – 72 м2 /три съоръжения за игра/;
 • Детска площадка (E– 135 м2 /две съоръжения за деца с физически увреждания/.

Други дейности в прилежащите пространства:

 • полагане на нови настилки, вкл. ударопоглъщаща настилка от 42 мм;
 • ремонт и обновяване на дворните ограждения;
 • монтиране на детски пейки и кошчета за отпадъци;
 • възстановяване и доизграждане на парково осветление;
 • монтиране на система за видеонаблюдение;
 • ремонт, полагане и монтаж на необходимите елементи от ВиК инфраструктурата.

Дейности II

Провеждане на обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“ на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.

След

Положителни ефекти

Благоустрояването на дворните пространства на ДЯ „Славейче” демонстрира целенасочените, последователни и интегрирани усилия на Община Габрово за постигане на завършен резултат чрез цялостно обновяване на обекта. В резултат от дейностите е създадено модерно и отговарящо на всички нормативни изисквания пространство, подходящо за безопасна игра и социализиране на децата. Интервенцията надгражда вече постигнатия ефект от направените инвестиции в сградата на яслата през 2009 г. и води до още по-устойчиви резултати при предоставяне на услугата.

Публикации

„Красива България“ одобри проект на Община Габрово за ДЯ „Славейче“

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Първи юни“ – Габрово“ „Преустройство на подпокривно пространство в спортно хале – СК „Хр. Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове“