• Регистрирани сдружения на собствениците в община Габрово: 112 бр.
  • Проведени обществени поръчки:

Проведени са три процедури /една от които е приключила/ за изпълнение на инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР/ за 18 сгради. На 17 юни 2016 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на кандидатите за изпълнители по втората процедура. Третата процедура е в етап разглеждане на оферти.

Проведени са три процедури /две от които са приключили/ за избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол на СМР за 23 сгради. По третата процедура предстои да бъде обявено решението за избор на изпълнители.

Проведени са три процедури /една от които е приключила/ за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на СМР за 23 сгради. По другите две процедури предстои обявяване на решението за избор ни изпълнители.

  • Сключени договори за целево финансиране: 49 бр.
  • Етап на реализация: Приключи техническото и енергийното обследване на 31 сгради.
  • Одобрени работни проекти:
  1. Бл. Прохлада № 7,9,11 - /вижте как ще изглежда сградата след обновяването/ , а ето как излежда сградата днес:

Контакти и информация:

Въпроси Лица за контакт, Община Габрово Телефон
Касаещи създаване на Сдружения на собствениците

Областен информационен център, гр. Габрово

Галина Маркова – началник отдел АО, МТО и ОМП

 

066/ 807 222

066/ 818 300

Юридически Тодор Попов – гл. юрисконсулт, отдел „Правен“ 066/818 301
Обществени поръчки и етапи при избора на изпълнител

Миряна Христова – гл. юрисконсулт, отдел ОПКПЧП

Венета Ганева – гл. експерт, отдел ОПКПЧП

066/ 818 312
Технически инж. Мария Стоева – техн. експерт 066/ 818 318
По изпълнение на договори

Теодора Цанева – гл. експерт,

отдел ПИР

инж. Мария Стоева – техн. експерт

066/818

377

066/ 818 318

По напредъка на НПЕЕМЖС

Десислава Сутева – гл. експерт, отдел ПВО

066/818 305