• Регистрация на сдружение на собствениците: От стартиране на Програмата до момента, в Община Габрово има 113 броя регистрирани Сдружения на собствениците /СС/, вписани в Регистъра по чл. 44 от ЗУЕС. Към края на юни месец, в Община Габрово са подадени общо 79 броя Заявление за интерес и финансова помощ / ЗИФП/.
  • Оценка на ЗИФП: 62 броя ЗИФП, след получаване в Общината са проверени и е извършена оценка на тяхната пълнота. Резултатът е 62 броя одобрени ЗИФП.
  • Сключване на договор и финансиране на дейностите: СС, чиито заявления са одобрени и са получили положителна оценка са поканени от Общината да сключат договор. Договорите, сключени между Община Габрово и СС са 57 броя.
  • Сключените Договори за целево финансиране с ББР: 36 броя и са в процес на изпълнение.  

Техническо и енергийно обследване:

  • Към края на юни за всички сгради 36 са стартирали процедурите по ЗОП за енергийно и техническо обследване:

-          За 35 сгради от 36 са приключили процедурите по техническо обследване

-          За енергийно обследване са приключили процедурите за 31 сгради, също от 36

Сключени договори:

  • За 8 сгради са сключени Договори с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции за следните сгради: 

1.         „Габрово, Св.Св Кирил и Методий № № 7 и 9” ,

2.         „Катюша - гр. Габрово, бул.Могильов № 84”,

3.         „ЖБ Камчия, гр. Габрово – ул. Орловска 139”,

4.         „БЛОК БЕДЕК ЧУМЕРНА 20-26 - ГР. ГАБРОВО”,

5.         „гр.Габрово – ж.к. Петър Падалски 6”

6.         „Габрово, ул. Йосиф Соколски № 37, вх. В и вх. Г”

7.         „Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В ”

8.         „Сдружение на собствениците Люляк бул. Могильов 83,85,87 гр. Габрово”

За същите сгради има сключени договори и за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол. По всички горепосочени договори има изготвени работни проекти, които са разгледани от Експертен съвет. За три блока има издадено Разрешение за строеж и са стартирали строителните дейности.

  • Отделно, за още четири сгради са сключени Договори за проектиране. Това са:

1.         Габрово, квартал Русевци, блок №5, ул. Найден Геров №58,60,62,64

2.         Прохлада 7911- гр.Габрово, ул.Прохлада №7-9-11

3.         Габрово, ул.Мир 25

4.         Щастливеца, гр.Габрово, ул.Младост №2,4,6 и 9

По договорите са изготвени работни проекти. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи.

  • Издадено е Решение за избор на изпълнители на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, както за осъществяване на строителен надзор за следните сгради:

1.         „СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул.Д-р Тота Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“

2.         „Габрово, ул. Орловска № 87, жил.блок Дунав 1”

3.         „Габрово, ул. Осми март №24, вх.Г и вх.Д”

4.         „Габрово, ул.Зелена Ливада №32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“

            За тези четири сгради има избрани изпълнители за упражняване инвеститорски контрол

  • На етап разглеждане на документи за избор на изпълнител по обществена поръчка за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР са следните сгради:

1.         „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”

2.         „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

3.         СС „Китайска стена - гр. Габрово, ул. Смърч №21-31“

4.         „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21”

5.         СС „гр. Габрово, бул. Хемус 15-17-19“

6.         „Габрово Антим І №№ 3 и 5”

            За същите сгради има издадени Решения за избор на изпълнители за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол, за които тече     периода за обжалване.

  • Предстои обявяване на обществени поръчки за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, както и за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за още 9 сгради, за които има изготвено енергийно и техническо обследване.

1. Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

2. гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

3.  Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

4. СС “Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

5. СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

6. Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

7. СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

8. „Габрово, ул. Видима №№ 27-29

9. гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63

Допълнително, на Община Габрово бе възложено да довърши сградата на ул. „Варовник“ 11, която бе одобрена за финансиране по Програма Енергийно обновяване на българските домове. За сградата има издадено разрешение за строеж и избрани изпълнители. Предстои сключване на договори.

Община Габрово проведе серия от информационни срещи с жителите на отделни квартали на града за разясняване на условията за включване в Програмата и за да отговори на притесненията и въпросите на хората. Напредъкът по Програмата ежемесечно ще бъде представян на електронна страница на Общината, където ще може да бъде видян, чрез работните проекти, новият облик на сградите, който ще се постигне след изпълнението на проектите.

Одобрени работни проекти:

​1. ​"Бл. Прохлада № 7,9,11"/вижте как ще изглежда сградата след обновяването/ , а ето как излежда сградата днес:

2. „Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В” - /вижте как ще изглежда сградата след обновяването/ .

3.„Габрово, ул. Йосиф Соколски № 37, вх. В и вх. Г” - /вижте как ще изглежда сградата след обновяването/, а ето как излежда сградата днес: