Проект – № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи”; Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Финансиране – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Стойност – 64 966 534,16 лв.  /за 265 общини в страната/

Бенефициент – Агенция за социално подпомагане

Партньори – 265 общини, в т. ч. Община Габрово /партньорско споразумение с АСП изх. № BG 05-0701-1/24.03.2015 г.

Продължителност на проекта – 13 месеца. Срокът за предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ е 10 месеца – до  29.02.2016 г.

Цел на проекта

Превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Целеви групи

·         Хора с увреждания и ограничения или невъзможност за самообслужване;

·         Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

·         Семейства на деца с увреждания;

·         Самотно живеещи тежко болни лица.

*Индикативният брой потребители на услугата е 12 000 души за цялата страна.

Основни дейности

Предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата.

Личните асистенти, назначени по трудово правоотношение с Община Габрово, са лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Личните асистенти, включени в предоставяне на социалната услуга на територията на община Габрово към датата на тяхното кандидатстване за участие в програмата, са безработни лица, както и трудово заети лица.

Публикации

89 лица ползват личен асистент по проекта „Нови възможности за грижа“