Приети са промените в правилата за включване в Националната програма за енергийна ефективност, които разширяват обхвата й като допускат безплатно саниране на масивни сгради и блокове с по-малко от 36 апартамента.

С постановление на Министерски съвет № 23/04.02.2016 г., публикувано в Държавен вестник, брой 11, от 9.02.2016 г., бяха допълнени Методическите указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС 18/02.02.2015г., относно критериите за допустимост на сградите по програмата. Така в обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:

- многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

 - многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Съгласно изискванията инвестициите за сградите следва да се приоритизират като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, на сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях.

Благодарение на Програмата, живущите в допустимите сгради могат да получат безплатно: изготвяне на техническо обследване и технически паспорт; обследване за енергийна ефективност; проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи; строителен и авторски надзор. Единственото, което трябва да направят, живущите в допустими сгради е да се ангажират с процеса на сдружаване. Това вече направиха жителите на 55 големи жилищни блока в Габрово. Към началото на 2016 г. договори за саниране имат 36 от тях, а 12 - готови технически паспорти.

Информация относно включването в програмата на допълнителните категории сгради може да бъде получена на място в Областен информационен център – Габрово и на тел.: 066 807 222.