Предстои да бъдат одобрени промени в правилата за включване в Националната програма за енергийна ефективност, допускащи безплатно саниране на тухлени сгради и блокове с по-малко от 36 апартамента.

Подготвен е проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата. Проектът предвижда изменения и допълнения, с които се променят текстовете, свързани с критериите за допустимост на сградите по програмата.

С цел постигане на равнопоставеност между всички многофамилни жилищни сгради се предоставя възможност от 2016 г. да бъдат финансирани и многофамилни жилищни сгради от всички 265 общини, които отговарят на следните критерии:

• строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

•  многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г.

Предварителна информация относно включването в програмата на допълнителните категории сгради може да бъде получена на място в Областен информационен център – Габрово и на тел.: 066 807 222.