Приемане на второ четене на Приложение 5, Приложение 6 и Приложение 7 наНаредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово
№52 / 26.03.2015

Актуализация на Инвестиционната програма на Община Габрово за 2015 г.
№53 / 26.03.2015

Приемане бюджета на Общинско предприятие 'Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово' за периода 01.04.2015 г. - 31.12.2015 г.
№54 / 26.03.2015

Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2016-2018 г.
№55 / 26.03.2015

Кандидатстване на Община Габрово по Фонд 'Солидарност на Европейския съюз. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд 'Солидарност' по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.
№56 / 26.03.2015

Приемане на годишния счетоводен баланс на „Общински пътнически транспорт” ЕООД - Габрово за 2014г.
№57 / 26.03.2015

Приемане на програма за развитието и дейността на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово
№58 / 26.03.2015

Приемане на План за действия за устойчиво енергийно развитие на община Габрово до 2020 г.
№59 / 26.03.2015

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - Габрово за 2014 г.
№60 / 26.03.2015

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2014 г.
№61 / 26.03.2015

Приемане на отчет за изпълнените дейности през 2014 г. съгласно приетата 'Програма за опазване на околната среда на територията на община Габрово
№62 / 26.03.2015

Безвъзмездно прехвърляне на имоти - общинска собственост, засегнати от трасето на обект: Път ІІІ-5004 'Обход на гр. Габрово' на държавата
№63 / 26.03.2015

Промяна в състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, определена с Решение № 22/22.12.2011 г. на Общински съвет Габрово
№64 / 26.03.2015

Определяне състава и мандата на общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите
№65 / 26.03.2015

Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост, върху недвижим имот - държавна собственост на основание чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС
№66 / 26.03.2015

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция Земеделие Габрово
№67 / 26.03.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 037090 в землището на с. Донино, община Габрово, във връзка с отреждане на имота 'за жилищно строителство'
№68 / 26.03.2015

Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП - ПР/ за частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за част от кв. 8 по плана на гр. Габрово - СЗ, ІІ част
№69 / 26.03.2015

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с проектен идентификатор 14218.256.105 и поземлен имот с проектен идентификатор 14218.256.106 по кадастралната карта на гр. Габрово
№70 / 26.03.2015

Предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите на съответните масиви в землищата на община Габрово на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ
№71 / 26.03.2015

Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Габрово за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІ от НРПУРОИ
№72 / 26.03.2015

Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Габрово за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІ от НРПУРОИ
№73 / 26.03.2015

Опрощаване на дълг към държавата на Стоян Панайотов Орманджиев
№74 / 26.03.2015

Искане за отпускане на персонална пенсия на Мартин Стефанов Даскалов, живущ в гр. Габрово, ул. 'Турист' № 8
№75 / 26.03.2015

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Аптека в Първа поликлиника, бул. 'Трети март' № 3/
№76 / 26.03.2015

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ находящ се в с. Борики, общ. Габрово
№77 / 26.03.2015

Продажба на имот - частна общинска собственост /имот № 023051 в землището на с. Донино, общ. Габрово/
№78 / 26.03.2015

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Апартамент № 3, ул. Клокотница № 9-а, вх. В, гр. Габрово/
№79 / 26.03.2015

Продажба на имот - частна общинска собственост - ПИ 14218.508.185, находящ се на ул. 'Осми март' № 3, гр. Габрово
№80 / 26.03.2015

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Офис на ул. Юрий Венелин № 16/
№81 / 26.03.2015

Продажба на имот – частна общинска собственост /Апартамент № 12, ул. “Найден Геров“ № 58, гр. Габрово/
№82 / 26.03.2015

Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г. Заседание на Общински съвет № 8 от 08.04.2015 г