Приемане на второ четене на Приложение 5, Приложение 6 и Приложение 7 наНаредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово
№52 / 26.03.2015
Решение № 52 480 KB
Актуализация на Инвестиционната програма на Община Габрово за 2015 г.
№53 / 26.03.2015
Решение № 53 138 KB
Приложение №1 469 KB
Приемане бюджета на Общинско предприятие 'Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово' за периода 01.04.2015 г. - 31.12.2015 г.
№54 / 26.03.2015
Решение № 54 141 KB
Приложение №1 41 KB
Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2016-2018 г.
№55 / 26.03.2015
Решение № 55 204 KB
Приложение №1 2.01 MB
Кандидатстване на Община Габрово по Фонд 'Солидарност на Европейския съюз. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд 'Солидарност' по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.
№56 / 26.03.2015
Решение № 56 144 KB
Приемане на годишния счетоводен баланс на „Общински пътнически транспорт” ЕООД - Габрово за 2014г.
№57 / 26.03.2015
Решение № 57 180 KB
Приложение №1 4.01 MB
Приемане на програма за развитието и дейността на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово
№58 / 26.03.2015
Решение № 58 140 KB
Приложение №1 261 KB
Приемане на План за действия за устойчиво енергийно развитие на община Габрово до 2020 г.
№59 / 26.03.2015
Решение № 59 137 KB
Приложение №1 2.36 MB
Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - Габрово за 2014 г.
№60 / 26.03.2015
Решение № 60 172 KB
Приложение №1 417 KB
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2014 г.
№61 / 26.03.2015
Решение № 61 136 KB
Приложение №1 348 KB
Приемане на отчет за изпълнените дейности през 2014 г. съгласно приетата 'Програма за опазване на околната среда на територията на община Габрово
№62 / 26.03.2015
Решение № 62 172 KB
Приложение №1 5.01 MB
Безвъзмездно прехвърляне на имоти - общинска собственост, засегнати от трасето на обект: Път ІІІ-5004 'Обход на гр. Габрово' на държавата
№63 / 26.03.2015
Решение № 63 229 KB
Приложение №1 336 KB
Промяна в състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, определена с Решение № 22/22.12.2011 г. на Общински съвет Габрово
№64 / 26.03.2015
Решение № 64 142 KB
Определяне състава и мандата на общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите
№65 / 26.03.2015
Решение № 65 145 KB
Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост, върху недвижим имот - държавна собственост на основание чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС
№66 / 26.03.2015
Решение № 66 207 KB
Приложение №1 133 KB
Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция Земеделие Габрово
№67 / 26.03.2015
Решение № 67 166 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 037090 в землището на с. Донино, община Габрово, във връзка с отреждане на имота 'за жилищно строителство'
№68 / 26.03.2015
Решение № 68 198 KB
Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП - ПР/ за частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за част от кв. 8 по плана на гр. Габрово - СЗ, ІІ част
№69 / 26.03.2015
Решение № 69 141 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с проектен идентификатор 14218.256.105 и поземлен имот с проектен идентификатор 14218.256.106 по кадастралната карта на гр. Габрово
№70 / 26.03.2015
Решение № 70 200 KB
Предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите на съответните масиви в землищата на община Габрово на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ
№71 / 26.03.2015
Решение № 71 143 KB
Приложение №1 5.28 MB
Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Габрово за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІ от НРПУРОИ
№72 / 26.03.2015
Решение № 72 152 KB
Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Габрово за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІ от НРПУРОИ
№73 / 26.03.2015
Решение № 73 151 KB
Опрощаване на дълг към държавата на Стоян Панайотов Орманджиев
№74 / 26.03.2015
Решение № 74 142 KB
Искане за отпускане на персонална пенсия на Мартин Стефанов Даскалов, живущ в гр. Габрово, ул. 'Турист' № 8
№75 / 26.03.2015
Решение № 75 228 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Аптека в Първа поликлиника, бул. 'Трети март' № 3/
№76 / 26.03.2015
Решение № 76 147 KB
Приложение №1 194 KB
Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ находящ се в с. Борики, общ. Габрово
№77 / 26.03.2015
Решение № 77 145 KB
Приложение №1 38 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /имот № 023051 в землището на с. Донино, общ. Габрово/
№78 / 26.03.2015
Решение № 78 146 KB
Приложение №1 229 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Апартамент № 3, ул. Клокотница № 9-а, вх. В, гр. Габрово/
№79 / 26.03.2015
Решение № 79 150 KB
Приложение №1 204 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост - ПИ 14218.508.185, находящ се на ул. 'Осми март' № 3, гр. Габрово
№80 / 26.03.2015
Решение № 80 144 KB
Приложение №1 342 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Офис на ул. Юрий Венелин № 16/
№81 / 26.03.2015
Решение № 81 145 KB
Приложение №1 224 KB
Продажба на имот – частна общинска собственост /Апартамент № 12, ул. “Найден Геров“ № 58, гр. Габрово/
№82 / 26.03.2015
Решение № 82 146 KB
Приложение №1 209 KB