Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ на кв. Борово – Велчевци, гр. Габрово, окончателен проект /в цифров и графичeн вид/
№83 / 08.04.2015
Решение № 83 144 KB
Приложение №1 1.66 MB