Изменение и допълнение на Приложение 1 и Приложение 2 към Решение № 63 от 26.03.2015 г. за безвъзмездно прехвърляне на части от имоти - общинска собственост, засегнати от трасето на обект Път ІІІ-5004 'Обход на град Габрово' на държавата
№84 / 30.04.2015
Решение № 84 191 KB
Приложение №1 369 KB
Отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2014 г.
№85 / 30.04.2015
Решение № 85 195 KB
Приложение №1 2.17 MB
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Габрово 2014-2020 за 2014 г.
№86 / 30.04.2015
Решение № 86 257 KB
Приложение №1 2.38 MB
Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2016 г.
№87 / 30.04.2015
Решение № 87 138 KB
Приложение №1 1.39 MB
Отчет за реализираните дейности при изпълнение на Общинска стратегия за социално включване на Община Габрово през 2014 г. /по приоритетни направления/
№88 / 30.04.2015
Решение № 88 137 KB
Приложение №1 1.15 MB
Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2015 г.
№89 / 30.04.2015
Решение № 89 135 KB
Приложение №1 666 KB
Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово - първо четене
№90 / 30.04.2015
Решение № 90 141 KB
Приложение №1
Приемане на годишния отчет за дейността на 'Диагностично-консултативен център - 1' ЕООД Габрово за 2014 г., Инвестиционна програма за 2015 г., счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци по прекия метод и справка за нетекущите активи на дружеството
№91 / 30.04.2015
Решение № 91 142 KB
Приложение №1 1.41 MB
Приемане на годишния отчет за дейността на 'Регионален хоспис' ЕООД - Габрово за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. , развитие на хоспис услугата и инвестиране за 2015 г., Отчет за приходите и разходите за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. и баланс към 31.12.2014 г.
№92 / 30.04.2015
Решение № 92 140 KB
Приложение №1 775 KB
Участие на Община Габрово в паричната награда на конкурса Start Up:Thun Gabrovo
№93 / 30.04.2015
Решение № 93 153 KB
Приложение №1 71 KB
Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част - публична общинска собственост, представляваща Сарашка работилница в АЕК 'Етър', находящ се в кв. Етър, гр. Габрово
№94 / 30.04.2015
Решение № 94 149 KB
Приложение №1 292 KB
Застраховане на имоти частна общинска собственост на основание чл. 9, ал. 2 от ЗОС
№95 / 30.04.2015
Решение № 95 155 KB
Приложение №1 2.11 MB
Отпускане на еднократна парична помощ на Мариана Григорова Кабакчиева, необходима за провеждане на лечението на детето й Ивета Валериева Кабакчиева
№96 / 30.04.2015
Решение № 96 193 KB
Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижим имот - държавна собственост на основание чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС
№97 / 30.04.2015
Решение № 97 147 KB
Приложение №1 1.23 MB
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Дом за медико-социални грижи за деца Габрово /ДМСГД Габрово/, върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се в кв. Велчевци
№98 / 30.04.2015
Решение № 98 182 KB
Приложение №1 115 KB
Собствеността на Община Габрово върху мерите и пасищата по землища, кметства и кметски наместничества
№99 / 30.04.2015
Решение № 99 145 KB
Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет Габрово
№100 / 30.04.2015
Решение № 100 218 KB
Приложение №1 41 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 14218.14.509 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с разширяване на площадка върху земеделска земя-ПИ с идентификатор 14218.14.510 по кадастралната карта на гр.Габрово
№101 / 30.04.2015
Решение № 101 199 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за имот №010149 в землището на с.Враниловци с ЕКАТТЕ 12168, Община Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за производствени дейности“
№102 / 30.04.2015
Решение № 102 198 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 73290.615.80 и сграда на с. Трънито/
№103 / 30.04.2015
Решение № 103 145 KB
Приложение №1 231 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.501.281 в кв. Русевци, гр. Габрово/
№104 / 30.04.2015
Решение № 104 145 KB
Приложение №1 227 KB
Продажба на земеделска земя - частна общинска собственост /имот с идентификатор 14218.473.2, м. Габрака, землище гр. Габрово/
№105 / 30.04.2015
Решение № 105 144 KB
Приложение №1 454 KB
Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Мичковци за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№106 / 30.04.2015
Решение № 106 153 KB
Вземане на решение за определяне на земеделски земи от ОПФ от землище с. Мичковци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№107 / 30.04.2015
Решение № 107 141 KB
Приложение №1 87 KB
Удостояване със званието почетен гражданин на гр. Габрово и почетния знак на града
№108 / 30.04.2015
Решение № 108 187 KB