Одобряване на вариант за реализация на Интегриран градски транспорт на гр. Габрово
№109 / 04.06.2015
Решение № 109 209 KB
Разпореждане с активи на 'Общински пътнически транспорт' ЕООД – Габрово
№110 / 04.06.2015
Решение № 110 149 KB
Приложение №1 3.65 MB
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - първо четене
№111 / 04.06.2015
Решение № 111 143 KB
Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на 'В и К' ООД
№112 / 04.06.2015
Решение № 112 259 KB
Приложение №1 93 KB
Изменение на Решение № 9/17.11.2011 год. на Общински съвет Габрово в частта на т.8.2. за определяне за представител на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово
№113 / 04.06.2015
Решение № 113 180 KB
Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на МБАЛ 'Д-р Тота Венкова'
№114 / 04.06.2015
Решение № 114 229 KB
Приложение №1 280 KB
Изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово - второ четене
№115 / 04.06.2015
Решение № 115 173 KB
Отпускане на помощ по решение на Общински съвет на Общинско дружество на инвалидите - Габрово за съфинансиране на участието им във Фестивал на художествената самодейност на хора с увреждания
№116 / 04.06.2015
Решение № 116 217 KB
Приложение №1 373 KB
Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 15 по плана на гр. Габрово, кв. Нова махала – Шумели
№117 / 04.06.2015
Решение № 117 145 KB
Приложение №1 1.14 MB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 014005 в землището на с. Драгановци с ЕКАТТЕ 23159, Община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за склад и площадка на дърва и дървен материал'
№118 / 04.06.2015
Решение № 118 233 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 14218.707.1 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с разширяване на обект върху земеделска земя - ПИ с идентификатор 14218.30.16 по кадастралната карта на гр. Габрово
№119 / 04.06.2015
Решение № 119 235 KB
Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижим имот - държавна собственост, представляващ имот № 021038, местност Локвата в землище Копчелии, общ. Габрово, на основание чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС
№120 / 04.06.2015
Решение № 120 179 KB
Приложение №1 599 KB
- Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. 'Осми март' № 2, гр. Габрово
№121 / 04.06.2015
Решение № 121 183 KB
Приложение №1 504 KB
Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляващ паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. 'Станционна' № 9, гр. Габрово
№122 / 04.06.2015
Решение № 122 183 KB
Определяне на земеделски земи от ОПФ, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№123 / 04.06.2015
Решение № 123 189 KB
Вземане на решение за определяне на земеделски земи от ОПФ от землище с. Кози рог, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване, по реда на глава VІ от НРПЕРОИ
№124 / 04.06.2015
Решение № 124 181 KB
Приложение №1 88 KB
Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Кози рог, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване, по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№125 / 04.06.2015
Решение № 125 187 KB
Вземане на решение за определяне на земеделски земи от ОПФ от землище с. Гъбене, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№126 / 04.06.2015
Решение № 126 177 KB
Приложение №1 110 KB
Вземане на решение за определяне на земеделски земи от ОПФ от землище с. Гъбене, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№127 / 04.06.2015
Решение № 127 180 KB
Приложение №1 108 KB
Вземане на решение за определяне на земеделски земи от ОПФ от землище с. Гръблевци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№128 / 04.06.2015
Решение № 128 177 KB
Приложение №1 93 KB
Вземане на решение за определяне на земеделски земи от ОПФ от землище с. Мичковци, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№129 / 04.06.2015
Решение № 129 181 KB
Приложение №1 76 KB
Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Мичковци, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№130 / 04.06.2015
Решение № 130 187 KB