Проект  „Ремонт на детска ясла „Първи юни“

Финансиране  Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика (Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“)

Стойност на СМР 167 899.18 лв., от които:

  • 83 949.59 лв. – принос на МТСП 50%
  • 83 949.59 лв. – принос на Община Габрово 50%

Продължителност на проекта – 11 март 2013 г. – 28 ноември 2013 г.

Основна цел

Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и прилежащите им територии. Предоставяне на качествена грижа за деца чрез подобряване на материалната база и среда на детските ясли за осигуряване на здравословни и подходящи условия за отглеждане на децата. Намаляване на безработицата и създаване на възможности за устойчива заетост на работната сила в общината.

Реализирани дейности

  • положена топлоизолация по фасадите – (4 см плоскости от XPS и 100 мм от EPS);
  • подмяна на вътрешна и външна дограма – прозорци и врати;
  • вътрешно и фасадно боядисване, полагане на минерална мазилка;
  • ремонт на вътрешни дворни пространства с четири детски площадки и монтаж на нови съоръжения за игра;
  • ремонт на умивални и разливни помещения;
  • хидроизолация на покривни площи;
  • поставяне на ламиниран паркет, облицовки с фаянс и теракота, подмяна на тротоарни настилки;
  • обновена вътрешна отоплителна инсталация с подмяна на котела.

Положителни ефекти

По данни на извършеното детайлно обследване за енергийна ефективност на сградата е установен потенциал за намаляване на действително необходимите разходи за отопление, което се равнява на 219 088 МВтч/г с екологичен еквивалент 75 тона спестени емисии на CO2 (парников газ) за година. При реализиране на тези мерки сградата ще отговаря на изискванията за сертификат категория Б.

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Първи юни“ – Габрово“ „Благоустрояване на дворните площи на детска ясла „Славейче“