Проектът на Община Габрово BG161PO001/1.1-01/2007/081 „Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово” по ОП „Регионално развитие 2007-2013г.”, на стойност 1 537 459 лева, приключи на 02.02.2011г.

С неговата реализация се премести и пребазира Домът за възрастни хора с физически увреждания (ДВХФУ), който до момента се намираше в квартал Кряковци в сграда, неотговаряща на съвременните стандарти. След ремонт, преустройство, модернизиране и адаптиране на сградата на ул. „Маркотея” 19 /бивша ДГ „Митко Палаузов”/, днес хората, ползващи тази социална услуга, се радват на възможността да живеят комфортно, при съвременни условия и с достатъчно лично пространство.

Освен ремонтните дейности, особенно важно е оборудването, което превръща институцията в нещо повече от място за настаняване на хора с физически увреждания. В рамките на проекта са доставени: 14 бр. нови телевизори в стаите,два 42” телевизора за общите помещения;озвучителна уредба; компютри за персонала; ново битово оборудване (перални и печки); модерно специализирано оборудване, включващо тангенторна хидромасажна вана и множество уреди за рехабилитация.

Тази публикация е създадена в рамките на проект BG161PO001/1.1-01/2007/081 „Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Проект „Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово”

Информационна среща

Информационна среща 2.39 MB
Проект „Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово”
Проект „Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в нерав 1.73 MB