Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, гр. Габрово

Решение № 59

Приложение

Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 март 2024 година

Решение № 60

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Промяна на размера на трудовото възнаграждение на кметовете на кметства и утвърждаване на годишен размер на средствата за работни заплати за дейност „Общинска администрация” за 2024 г.

Решение № 61

Промяна в щатното разписание на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция

Решение № 62

Приложение

Промяна в щатното разписание на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за стари хора

Решение № 63

Приложение

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Габрово за периода 2021-2027 година

Решение № 64

Приложение

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 година

Решение № 65

Приложение

Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Габрово за 2024 година

Решение № 66

Приложение №1

Приложение №2

Приемане на годишен финансов отчет на „Общински пътнически транспорт“ /ОПТ/ ЕООД гр. Габрово за 2023 г., доклад за дейността, доклад от независим одитор за 2023 г., справка за начислените и приведени в Община Габрово 50% наеми и изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., отчет за изпълнение на Инвестиционната програма на дружеството ОПТ за 2023 г. и Инвестиционна програма на дружеството за 2024 година

Решение № 67

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приемане на годишен отчет за дейността „Регионален хоспис“ ЕООД за 2023 г., отчет за приходите и разходите, баланс за 2023 г. и Инвестиционна програма за 2024 г. на „Регионален хоспис“ ЕООД

Решение № 68

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приемане на годишен финансов отчет на „Диагностично консултативен център 1 – Габрово“ /ДКЦ 1/ ЕООД за 2023 г., отчет за дейността, доклад от независим одитор за 2023 г. и Инвестиционна програма на дружеството за 2024 година

Решение № 69

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Учредяване възмездно право на ползване на ОПС ГАБРОВО към РУ СЦР ПЛЕВЕН на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, върху имот - частна общинска собственост /пл. Белорусия № 1/

Решение № 70

Приложение

Продажба на общински имот, на основание чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост /ЗОС/ и чл. 59 ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, находящ се в гр. Габрово, кв. „Стефановци“, ул. „Георги Илиев“ №35, с кадастрален идентификатор 14218.503.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово

Решение № 71

Продажба на общински имот, на основание чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост /ЗОС/ и чл. 59 ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, находящ се в гр. Габрово, ул. „Могильов“ № 2а, с кадастрален идентификатор 14218.501.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово

Решение № 72

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост (УПИ XIV от кв. 2 по плана на с. Яворец, общ. Габрово)

Решение № 73

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост (УПИ XIII от кв. 2 по плана на с. Яворец, общ. Габрово)

Решение № 74

Приложение

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот, собственост на физически лица на основание чл. 58 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Габрово, находящ се в гр. Габрово, ул. Георги Бочаров

Решение № 75

Приложение

Определяне на земеделска земя по плана на новообразуваните имоти на местност „Рачевски язовир“, землище Поповци и земеделска земя от ОПФ землище Баланите за отдаване под наем, по реда на глава VІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Решение № 76

Приложение

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за установяване режим на устройство и предназначение на ПИ с идентификатор 37722.136.17 по КККР на с. Кози рог, община Габрово, местност „Копака – Станча“ - за „производствена дейност, кариера, асфалтова база и фотоволтаични системи“

Решение № 77

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 100, кадастрален район 516 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Под отровния склад“, землище на с. Донино, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 78

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 57675.40.12 по КККР на с. Поповци, община Габрово, м-т „Рязкова поляна“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „жилищно застрояване“

Решение № 79

Разрешение за изработване на Специализирана план - схема и Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод /извън границите на урбанизирана територия/ до ПИ с идентификатор 14218.44.34 по КККР на гр. Габрово

Решение № 80

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.96.6 по КККР на гр. Габрово, м-т „Пейков полугар“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за фотоволтаична електрическа централа“

Решение № 81

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 8 от 20.05.2024 г.