Изменение на т. 3 от Решение №10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово и предоставяне под наем, на основание чл. 27, ал. 2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища (НУРУЖННОЖ), на един брой общинско жилище от групата „Ведомствени жилища“

Решение № 82

Приложение

Преобразуване на Начално училище „Васил Левски“ в основно училище, по смисъла на чл. 38, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование, от началото на учебната 2024/2025 година

Решение № 83

Приложение №1

Приложение №2

Заседание на Общински съвет № 9 от 30.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 9 от 30.05.2024 г.