Приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2022 г.

Решение № 153

Приложение № 1

Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за краткосрочен кредит, с цел временно осигуряване средства за разходи финансирани с безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов” финансиран по договор за инвестиционен кредит от 28.10.2021г. с Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД и договор №  BG16RFOP001-1.016-0004-C01/ 30.09.2021г. по ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Решение № 154

Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за краткосрочен кредит, с цел временно осигуряване средства за разходи финансирани с безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект РЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм финансиран по договор за инвестиционен кредит № 379-ФС-20/29.04.2020 г. с Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД и договор № BG16RFOP001-6.002-0008-С01/18.06.2020 г. по ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Решение № 155

Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за краткосрочен кредит, с цел временно осигуряване средства за разходи финансирани с безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект РИМ - ГАБРОВО – познание, участие, преживяване, финансиран по договор за инвестиционен кредит № 378-ФС-20/29.04.2020 г. с Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД и договор № BG16RFOP001-6.002-0009-С01/18.06.2020 г. по ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Решение № 156

Промяна на размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства на територията на община Габрово

Решение № 157

Приемане бюджет на Община Габрово за 2023 година

Решение № 158

Приложение № 1

Включване на Музей на архитектурно – исторически резерват „Боженци“ в системата на делегираните от държавата дейности

Решение № 159

Приложение № 1

Утвърждаване за учебната 2023/2024 година на паралелки в общинските училища, формирани с брой ученици под установения минимум, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Решение № 160

Предложение до Министъра на образованието и науката за включване на общински училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2023/2024 година

Решение № 161

Продажба на имот – частна общинска собственост (УПИ и сграда в с. Велковци, общ. Габрово)

Решение № 162

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.521.49, ул. Никола Войновски № 161, гр. Габрово)

Решение № 163

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя  с идентификатор 02347.401.68 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синча“, землище на с. Баланите)

Решение № 164

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя  с идентификатор 02347.401.67 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синча“, землище на с. Баланите)

Решение № 165

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (магазин на бул. Трети март № 25, гр.Габрово)

Решение № 166

Приложение № 1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  идентификатор 14218.705.15 по КККР на гр. Габрово

Решение № 167

Приложение № 1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет -Габрово, във връзка с предложение за продажба на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Зелена ливада” № 19, ет. 8, ап. 22 и постъпило искане за продължаване на наемни правоотношения за общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Никола Войновски“ № 46, ет. 2

Решение № 168

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №147/27.07.2023 г. на Общински съвет – Габрово

Решение № 169

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г.