Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2023 година

Решение № 23

Приложение №1

Приложение №2

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“, гр. Габрово – първо четене

Решение № 24

Приложение №1

Приемане на Правила за определяне на пациенти, желаещи да ползват услугите на „Регионален хоспис“ ЕООД с финансовата подкрепа на Община Габрово – първо четене

Решение № 25

Приложение №1

Приемане на Правила за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане лечението на лица от бюджета на Община Габрово

Решение № 26

Приложение №1

Създаване на социална услуга резидентна грижа за стари хора - Център за настаняване от семеен тип за стари хора, делегирана от държавата дейност, считано от 13.02.2023 г.

Решение № 27

Създаване на социална услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, делегирана от държавата дейност, считано от 13.02.2023 г.

Решение № 28

Провеждане на Конкурс за избор на управител на “Регионален хоспис” ЕООД - Габрово и удължаване срока на договора за възлагане управлението на дружеството

Решение № 29

Приложение №1

Провеждане на Конкурс за избор на управител на "Общински пътнически транспорт" ЕООД - Габрово

Решение № 30

Приложение №1

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот 17991.170.104 по КК на с. Гръблевци, общ. Габрово

Решение № 31

Съгласие за актуализиране и предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади, стопанисвани и собственост на Община Габрово

Решение № 32

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ „Иван Вазов”, гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина

Решение № 33

Изменение на т. 3 от Решение №10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с увеличаване броя на жилищата от групата „Ведомствени жилища“

Решение № 34

Определяне на местен представител на изборна длъжност за член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

Решение № 35

Приложение №1

Промяна в поименния състав на общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите

Решение № 36

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“, гр. Габрово – второ четене

Решение № 37

Приложение №1

Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Габрово 2023 година и Отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на община Габрово за предходната 2022 година

Решение № 38

Приложение №1

Приложение №2

Инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за сушене на твърди горива на територията на поземлени имоти с идентификатори 14218.502.428 и 14218.502.783 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, ул. Индустриална №6, собственост на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД“

Решение № 39

Приложение №1

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свикано извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД - Габрово

Решение № 40

Разработване на Политика за участието на Община Габрово в общинските публични предприятия

Решение № 41

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 5 от 06.03.2023 г.