Проект – № BG05SFPR002-2.003-0131 „За децата на Габрово“

Процедура чрез подбор на проекти – № BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“; Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“

Административен договор – № BG05SFPR002-2.003-0131-С01 от 03.10.2023 г.

Финансиране – Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд+

Стойност – 192 780.00 лв., от които:

 • 163 863.00 лв. – средства от Европейския социален фонд+ (85%)
 • 28 917.00 лв. – национално съфинансиране (15%)

Продължителност на проекта – 18 месеца (1 ноември 2023 г. – 30 април 2025 г.)

Описание

Разработката надгражда постигнатото при реализацията на три проекта на Община Габрово: „ПОСОКИ-предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“, финансиран със заем от Международната банка за възстановяване и развитие, „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“ по ОПРЧР 2007-2013 г. и „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ по ОПРЧР 2014-2020 г., по който се предоставяха услуги за ранно детско развитие в социалния център на ул. „Ивайло“ № 13.

Обща цел

Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие, насочени към подобряване готовността на децата за включване в образователната система и подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи.

Специфични цели

 • Осигуряване на качествени и устойчиви социални и интегрирани здравно-социални услуги;
 • Предоставяне на консултативна подкрепа за повишаване благосъстоянието на децата;
 • Осигуряване на достъп до образование, здравеопазване и услуги, предотвратяващи социалното изключване;
 • Гарантиране достъпа на децата в нужда до широк спектър от услуги и насърчаване на равните възможности.

Целеви групи

 • Деца в нужда и техните семейства

   -  деца от 0 до 3-годишна възраст;

   -  деца от 3 до 7-годишна възраст;

   -  деца и младежи до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания.

 • Служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги

Основни дейности

 • Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи;
 • Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата;
 • Услуги за ранно детско развитие – формиране на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, ранна интервенция на уврежданията;
 • Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;
 • Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст;
 • Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и потребност от постоянни медицински грижи;
 • Обучение и супервизия на служители на доставчиците на социални услуги;
 • Подбор и наемане на персонал – ръководител, здравен медиатор, социален работник, психолог, логопед, специален педагог, лекар-педиатър, медицински специалист, хигиенист.

Очаквани резултати и положителни ефекти     

 • Развити висококачествени интегрирани и комплексни услуги за деца и семейства;
 • Подобрена училищна готовност на децата от целевите групи;
 • Формирани родителски умения за отглеждане и възпитание на деца;
 • Постигнато междусекторно взаимодействие при предоставяне на интегрираните услуги.

Публикации

Стотици деца и родители отпразнуваха 1 юни в градинката с мечето

Празник на детето в градинката с мечето за 1 юни

Одобриха проект за повече детски социални услуги

„Подобряване на достъпността и устойчивостта в интелигентни градове и сгради: Инициатива за универсален пакет за достъпност“ (AccesS) „Детска кухня“