Проект – „Габрово – обновена, еко, ефективна и активна администрация“ с акроним Smart GreeNaa (Gabrovo – renew, eco, efficient aNd active administration)

Финансиране – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Източник Scalable Cities – инициатива на Европейската комисия за интелигентни градове и общности

Обща стойност – 20 000.00 евро (100% грант)

Бюджет за Община Габрово – 5 000.00 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 14 месеца (20 януари 2023 г. – 31 март 2024 г.)

Партньор Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“, София

Водеща идея

Габрово, известен в България като един от „зелените“ градове, реализира голям брой устойчиви и енергийно ефективни проекти, които доведоха до необходимостта от нова системна промяна на структурите на местното управление. Чрез Smart GreeNaa ще бъдат възпроизведени добрите практики, внедрени чрез проекта STARDUST в областта на трансформирането на въглеродните градове в интелигентни, високоефективни и ориентирани към гражданите. Така местната власт ще създаде нов вътрешен организационен пакет от стратегически документи в подкрепа на енергийния преход.

Обща цел

Изготвяне на SWOT-анализ, картографиране на заинтересованите страни, внедряване на ISO 50001 в работата на Община Габрово, споделяне на добри практики, включване на гражданите в дейности за подобряване на живота в общината.

Специфични цели

 • Идентифициране на пропуските/затрудненията при дейности по прилагането на енергийния преход;
 • Структуриране на информацията в сферата на системите за управление на енергията за подобряване на възможностите за анализ и последваща употреба;
 • Въвеждане на иновативни подходи и решения за създаване на умни и развити градове.

Целеви групи

 • Експерти от общинска администрация Габрово;
 • Експерти от ЦЕЕ „ЕнЕфект“;
 • Граждани.

Цел на Община Габрово

Подобряване на административните процеси по прилагането на устойчиви практики в сферата на енергийния преход, вътрешната комуникационна структура и репликацията на подходящи примери на европейско ниво в областта на транспорта, мобилността, сградите, осветлението, потреблението на енергия и работата с гражданите.

Основни дейности

 • Провеждане на специализирано събитие за общински експерти – картографиране на отделите в общинската организация, отговорни за управлението на енергия в секторите: сгради, мобилност, осветление, зелени обществени поръчки, енергиен мониторинг, отчитане на енергийни планове, гражданско участие;
 • Провеждане на информационно събитие за служители и граждани – представяне на възможностите на местната администрация относно: енергийно потребление и спестявания в публичната инфраструктура; постижения в сферата на климата и енергията; приложение на енергоефективни мерки;
 • Разработване на пакет стратегически документи:
 • Иновативна стратегия за управление в администрацията, съобразена с принципите на устойчивата енергия и климат;
 • Административен кодекс за прилагане на устойчива мобилност;
 • Вътрешни правила за приоритетно прилагане на процедури за устойчива енергия и използване на ресурси;
 • Комуникационен кодекс, ориентиран към гражданите на община Габрово.

Резултати и положителни ефекти

 • Подобрена комуникационна структура;
 • Демонстриране на все по-амбициозна програма в сферата на устойчивата енергия и климат;
 • Иновативна, активна и приобщаваща гражданите администрация.

Публикации

Община Габрово внедрява стандарта ISO 50001, пита гражданите за енергията и климата

Габрово подобрява административните процеси в енергийната сфера

Ресурси

12.03.2024

12.03.2024

„Българският форум за интелигентно финансиране на проекти за енергийна ефективност“ (BeSMART) „Българският форум за интелигентно финансиране на проекти за енергийна ефективност“ (BeSMART)