Община Габрово ще прилага система за управление на енергията в общинския сграден фонд по международния стандарт ISO 50001. Традиционно той намира приложение в индустриалните процеси и адаптирането му в общинската администрация е пилотнo.

Процедурата по получаване на сертификата е във финален етап. Внедряването на стандарта ще подобри контрола над 29 общински сгради и ще подпомогне изпълнението на законодателните и регулаторните изисквания. 

Инициативата е в рамките на проекта „Габрово – обновена, еко, ефективна и активна администрация“, който бе изпълнен в сътрудничество с Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“. Разработката цели да бъдат въведени иновативни методи за координация в администрацията за дейности в сферата на енергийния преход.

Създаден е нов организационен пакет от документи, сред който е Иновационна стратегия за управление на енергията. Към нея са разработени правила за използване на енергийните ресурси, административен кодекс за устойчива мобилност и кодекс за комуникация с гражданите в сферата на устойчивата енергия.

Основен компонент в проекта е платформата за набиране на предложения от гражданите – т. нар. Градска лаборатория за идеи (Urban Living Lab), за съвместно планиране с акцент върху климата и енергията. Целта е да сe приложат иновации в градски условия, които са припознати от различни заинтересовани страни (граждани, бизнес, научни и академични среди, публичен сектор). Идеи вече се приемат чрез онлайн формата в сайта на Община Габрово и регулярно ще бъдат оценявани, обсъждани и реализирани според възможностите.

Проектът Smart GreeNaa „Габрово – обновена, еко, ефективна и активна администрация“ (Gabrovo – renew, eco, efficient aNd active administration) е финансиран чрез механизма на Европейската комисия Scalable Cities за интелигентни градове и общности. Целта е да се подпомогне общинската администрация във въвеждането на иновационен модел за управление на енергията и намаление на емисиите на парниковите газове. В Стратегията са включени добри практики от проекта STARDUST, свързани с управлението на енергията в общински обекти, намалението на обема използвани ресурси и комуникацията с гражданите в областта на енергията и климата.

Състезанието по английски език - I can do it - на 11 май в НУ "Васил Левски"
29 април 2024
Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ с благотворителна инициатива за Великден
30 април 2024