Предоставяне на финансова подкрепа на Милка Пурел за отпечатване на книгата „Какво даде Габрово на България и света”

Решение № 2

Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 декември 2022 година

Решение № 3

Приложение №1

Бюджетните разплащания на Община Габрово през 2023 година до приемане на бюджета на Община Габрово за 2023 година

Решение № 4

Приложение №1

Приемане на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Габрово за 2023 година

Решение № 5

Приложение №1

Приемане на правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово – първо четене

Решение № 6

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 1, ет. 1, вх. В, ул. Младост № 12, гр. Габрово)

Решение № 7

Приложение №1

Допълнение на списък на имоти или части от тях – публична общинска собственост, подлежащи на отдаване под наем с част от терен за разполагане на преместваем обект, в имот с идентификатор 14218.515.378, находящ се на бул. Васил Априлов в терена на Спортен комплекс „Христо Ботев“ гр. Габрово

Решение № 8

Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на основание чл. 45ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Решение № 9

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 04964.16.14 по КК на с. Боженците, община Габрово, местност „Вехтата къща“

Решение № 10

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 14218.193.52 по КК на гр. Габрово, местност „Ливадата“

Решение № 11

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 22959.36.15 по КК на с. Донино, община Габрово, местност „Брусовете“

Решение № 12

Одобряване на Специализирана план – схема и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на водопровод до ПИ с идентификатор 73290.615.417 по КК на с. Трънито, община Габрово

Решение № 13

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за установяване режим на устройство и предназначение на ПИ с идентификатор 37352.213.5 по КК на с. Кметовци, община Габрово - за „кравеферма“

Решение № 14

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 57675.87.9 по КК на с. Поповци, община Габрово, местност „Бончева лъка“

Решение № 15

Приемане на правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово – второ четене

Решение № 16

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово по Проект „Красива България“ за 2023 г.

Решение № 17

Кандидатстване на Община Габрово по Проект „Красива България“ за 2023 г.

Решение № 18

Изменение на Решение № 239/29.12.2022 г. на Общински съвет - Габрово

Решение № 19

Отпускане на индивидуална финансова помощ за настаняване в Регионален хоспис на Николай Николаев

Решение № 20

Изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на несъбираеми държавни вземания, преписка вх. № 94-05-1 от 5.01.2022 г. на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания към Администрацията на Президента

Решение № 21

Заседание на Общински съвет № 8 от 20.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 3 от 08.02.2023 г.