Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2022 г.

Решение № 212

Приложение №1

Отпускане на еднократна парична субсидии на ОБК „Чардафон“ и ОФК „Янтра 2019“

Решение № 213

Приложение №1

Отпускане на еднократна финансова помощ на Милена Христова, необходима за провеждане на лечение

Решение № 214

Младежки инициативи за реализиране на идеи от Иновационен лагер Габрово 2022 г.

Решение № 215

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

Решение № 216

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища /Приета с Решение № 207 от 09.11.2017 г. на Общински съвет – Габрово, изм. с Решение № 18/28.01.2021 г./ – второ четене

Решение № 217

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Решение № 218

Промяна в поименния състав на Обществен съвет към Община Габрово

Решение № 219

Преобразуване на съществуваща полудневна група в целодневна група и разкриване на нова целодневна група в ДГ „Дъга“ база 2, община Габрово, с. Яворец, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 2

Решение № 220

Изменение на Решение № 195/27.10.2022 г. на Общински съвет Габрово

Решение № 221

Даване на съгласие за участие на Община Габрово в национално Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност

Решение № 222

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ УПИ V- 83 от кв. 20 по действащия план на кв. Недевци, общ. Габрово, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 14218.528.202 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово

Решение № 223

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.509.589, гр. Габрово, ул.”Роден край”)

Решение № 224

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.509.588, гр. Габрово, ул.”Роден край”)

Решение № 225

Приложение №1

Даване съгласие за промяна отреждането на урегулиран поземлен имот, общинска собственост, отреден за обект на образованието (УПИ I-200 – училище от кв. 19 по плана на с. Драгановци, община Габрово)

Решение № 226

Приложение №1

Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на основание чл. 45ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Решение № 227

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет -Габрово

Решение № 228

Разрешение за изработване на специализирана план-схема и подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод /извън границите на урбанизирана територия/ до ПИ с идентификатор 73290.615.417 по КККР на с. Трънито, община Габрово

Решение № 229

Партньорство на Община Габрово в инициативата на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ „За качествено здраве на село“ /Мобилен доктор“/

Решение № 230

Заседание на Общински съвет № 8 от 20.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 16 от 09.12.2022 г.