Проект – № BGCULTURE-2.002-0006 „ФестивалНО в квартала“ („FestivitIN' the Neighbourhood“)

Административен договор – № BGCULTURE-2.002-0006-C01/№ РА14-Р2-2.2-РД-3 от 05.10.2022 г.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор – BGCULTURE-2.002 „Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Финансиране – Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП)

Източник – Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“; Приоритетна ос 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Стойност383 806.10 лв., от които:

 • 326 235.18 лв. – средства от ФМ на ЕИП
 • 57 570.92 лв. – национално съфинансиране

Продължителност на проекта – 19 месеца (05.10.2022 г. – 04.05.2024 г.)

Банефициент – Община Габрово (89 365.70 лв.)

Партньори –  „Осло Интернешънъл Хъб“, Норвегия (48 895.75 лв.), Фондация „От БГ“, Габрово (48 332.53 лв.), Народно читалище „Будителите 2017“, Габрово (68 581.38 лв.), Музей „Дом на хумора и сатирата“, Габрово (61 334.89 лв.) и Сдружение „Куик хендс проджект“, Габрово (67 295.85 лв.)

Описание

Проектът е цялостна концепция за активиране на градските квартали със средствата на изкуството. Той въвежда нова културна форма на общуване и взаимодействие между творци и публика, базирана върху човешката сетивност. Дейностите обединяват изкуства и сценични форми в поредица от фестивални модули, предназначени за пет градски района. Така изкуството – визуално, музикално, интерактивно, от самозрително и слухово възприятие се превръща в инструмент за приобщаване и израстване на публиката.

Основна цел  

Намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство чрез реализиране на дейности в областта на културата, развиващи културното сътрудничество и наследство, които укрепват социално-икономическото развитие на региона.

Специфични цели

 • Развиване капацитета на културните оператори в многообразието на изкуствата и културата с търсене на съвместимост и допълняемост при представянето им пред публика;
 • Формиране на среда за междукултурно общуване и преодоляване на общностната изолация чрез развиване на съществуващи и създаване на нови културни продукти и включване на нови публики.

Целеви групи

 • Младежи на възраст между 15 и 29 години;
 • Творци в областта на културата;
 • Местни културни оператори;
 • НПО в културния сектор;
 • Представители на различни социални групи.

Дейности

Обучение на местните културни оператори

Обучението обхваща 30 лица, представители на всички културни институти и организации, заети в сферата на културата. Темите засягат подобряването на капацитета за привличане на публики, развитието на предприемаческите умения на културните оператори и децентрализацията на културните дейности, ползвайки опита на Норвегия.

Разработване на план за привличане на публики

Развитието на публики и привличането на нови налага възприемане на различни начини на взаимодействие с реалните и потенциалните публики, междусекторно сътрудничество, фокусирани провокации, адаптивност и готовност за обучение на културните оператори. Планът дава насока за бъдещи действия съобразно спецификите на конкретната среда.

Създаване на нова проява на култура и изкуство „ФестивалНо в квартала“

 • Етап I: Провеждане на фестивални прояви в пет квартала на Габрово, тематично обособени на основата на човешката сетивност;
 • Етап II: Приложение на План за изпълнение на „ФестивалНо в квартала“ и съдействие от експертен екип при организирането и провеждането на фестивалните прояви (модули) във всеки от кварталите.

Резиденция „Усещане за баланс“

 • Етап I: Подготовка на задание за провеждане на резиденцията;
 • Етап II: Създаване на артинсталации в ключови градски пространства на Габрово от четирима визуални артисти от Норвегия и България.

Събития извън градския център (творчески работилници)

 • Квартал „Младост“: модул „Чуй ме, усети звука“ (НЧ „Будителите – 2017“) – концертни вечери, работилници за звук, творчески ателиета за звукови инсталации, словесен фолклор;
 • Квартал „Бичкиня“: модул „Виж ме, видения“ (Фондация „ОтБГ“) – куклени спектакли, театър, изложби, театър на сенките, танцов спектакъл;
 • Квартал „Христо Ботев“: модул „Докосни ме, усети допира“ („Куик хендс проджект“) – маратон на четенето, размяна на книги, танци, илюзионно изкуство, графити, огнени шоу програми;
 • Квартал „Дядо Дянко“: модул „Вкуси ме, усети вкуса“ (Община Габрово) – кулинарни вечери, карвинг, захарни скулптури, дегустации на вина, апликации от естествени материали;
 • Квартал „Шести участък“: модул „Усети ме, осезание“ (Община Габрово) –инсталации с тактилно писмо, спектакъл на отнетите сетива - концерт със завързани очи, занаятчийски ателиета, графити на Източна градска улица.

Събития на местно и регионално ниво (турнета)

Селекция от програмата на модулите е представена чрез турнета в региона – село Яворец (община Габрово), град Трявна (SOS-детско селище), град Севлиево (област Габрово) и град Априлци (област Ловеч).

Резултати и положителни ефекти

 • Създадени иновативни културни продукти от различни изкуства;
 • Улеснен достъп до култура и изкуство и възможност за съучастие на общностите;
 • Привлечени нови публики – деца, младежи, хора с различен социален и демографски профил, лица без предишен досег с изкуство и култура;
 • Проучен норвежки опит в културните политики;
 • Създадени устойчиви партньорства между местните културни оператори, местната власт и партньорите от Кралство Норвегия.

Публикации

Финално събитие по проект „ФестивалНО в квартала“

Обучение за културни оператори по проект „ФестивалНО в квартала“

„ФестивалНО в квартала“ продължава с модул „Чуй ме, усети звука“ в кв. „Младост“

Всички от „Бичкинята“, готови ли сте за „ФестивалНО в квартала“?

Лятото в Габрово ще е „ФестивалНО в квартала“

В Габрово ще бъде ФестивалНО в квартала!

Връзки и контакти

Сайт на проекта