Проект – № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ („Opportunity for young people to express themselves – establishment of a youth center in Gabrovo“)

Административен договор – № BGLD-2.001-0009-C01/№ Д03-43 от 20.10.2020 г.; Допълнително споразумение № 1 – № BGLD-2.001-0009-C02/№ Д03-50 от 27.11.2020 г.; Допълнително споразумение № 2 – № BGLD-2.001-0009-C03/№ Д03-42 от 21.03.2023 г.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор – BGLD-2.001 „Изграждане на младежки центрове“

Финансиране – Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП)

Източник – Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“; приоритетна ос 2 „Подобрено социално включване на децата и младите“

Стойност5 119 465.64 лв., от които:

 • 3 643 822.93 лв. – средства от ФМ на ЕИП
 • 643 027.57 лв. – национално съфинансиране
 • 832 615.14 лв. – собствено съфинансиране

Продължителност на проекта – 42 месеца (20 октомври 2020 г. – 20 април 2024 г.)

Партньори – Технически университет – Габрово (България) и Университетски колеж за зелено развитие – Брю́не (Норвегия)

Описание

Разработката предвижда реконструкция на бившия Летен театър в Габрово чрез извършване на строително-монтажни работи, закупуване и монтаж на оборудване и обзавеждане. Ще бъдат разработени и реализирани инициативи по пет направления от „Стратегия за създаване и развитие на Младежки център – Габрово – притегателен за младите, активни и предприемчиви хора 2020 – 2030“: „Младежка отворена зона“, „Младежко лидерство“, „Култура, екология и творчески дейности“, „Спорт и физическа активност“ и „Здраве и благополучие“, които са включени в Плана за развитие на младежта 2020 – 2024 г. към Стратегията.

Основна цел

Създаване на младежки център в Габрово, чрез който да се предлагат комплексни услуги за младежи между 15 и 29 години, включително от уязвими групи, които да покриват високи стандарти за младежка работа и да отговарят на нуждите и желанията на младите хора.

Специфични цели

 • Предлагане на дейности, които подкрепят мултикултурния подход, защитават демократичните ценности и насърчават активното обществено участие;
 • Осигуряване на активното участие на младите хора в дейностите на Центъра;
 • Предоставяне на възможности за неформално образование в областта на демократичните ценности, правата на човека, младежкото участие и социалните права на младите;
 • Осигуряване на образователна подкрепа на младежите, които все още са във формално образование, но са изложени на риск от отпадане;
 • Предоставяне на индивидуализирани услуги за социално включване на младежи от уязвими групи;
 • Осигуряване на активно взаимодействие с общността, заинтересованите страни, местните публични власти за разработване на координирани политики и действия за младите хора, включително от уязвими групи.

Целеви групи

 • Младежи на възраст между 15 и 29 години;
 • Ученици, застрашени от отпадане или отпаднали от образователната система;
 • Младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места или в икономически по-слабо развити райони;
 • Медиатори, работещи с младежи от уязвимите групи;
 • Младежки работници;
 • Служители на младежки центрове и общински служители;
 • Други лица, свързани с дейностите на младежкия център, вкл. деца, родители, учители, представители на общността.

Дейности

Архитектурни и строителни дейности за създаване на младежкия център

 • Преустройство на съществуващите сгради;
 • Изграждане на нова сграда – зона за настаняване на 35 души (с вътрешна връзка към основната);
 • Реконструкция на амфитеатъра и съоръженията към него;
 • Благоустрояване и озеленяване на прилежащите пространства;
 • Подобряване на транспортния и пешеходния достъп, вкл. с изграждане на нови технически съоръжения.

Изграждане на пет младежки пространства

 • Младежка отворена зона и направление за младежко лидерство:

– Споделено работно пространство за сътрудничество и съвместна работа между младежи, общност, екипи и др.;

– Кафене и библиотека;

– Място за производство и прожекция на филми;

– Конферентна зала с мултимедия и оборудване за големи публични събития;

– Зона за достъп до компютри и принтери/плотери с изложбено пространство, мултифункционални зали и пространства за обучения, дебати, игри, култура и творчески дейности, насърчаване на предприемачеството.

 • Направление за култура, екология и творчески активности:

– Звукозаписно студио;

– Студио за танци и репетиции с озвучителна и осветителна техника, подходящо за открити и закрити пространства.

 • Направление за спорт и физическа активност:

– Създаване на допълнителни условия за спортни дейности (стена за катерене, спортно оборудване, тенис на маса и др.).

 • Направление за здраве и благополучие:

– Създаване на условия за органично градинарство за отглеждане на плодове, зеленчуци и растения в открито пространство/градина/парк на сградата и околностите.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Създадени поне 10 работни места за служители на Центъра (управител, 5 младежки работници, 2 образователни медиатори и други), обучени да работят в съответствие с националните стандарти за младежка работа;
 • Дейности, гарантиращи създаване на притегателен център за младите хора, които да припознаят Младежки център – Габрово като тяхното място за развитие и подкрепа;
 • Създадена иновативна младежка интернет платформа за диалог и популяризиране на услуги в подкрепа на младите хора;
 • Реализирани младежки фестивали;
 • Проучен норвежки опит в младежките политики.

Публикации

Кметът насърчи младежите да участват в живота на Габрово

Избран е изпълнител за преустройството на Летния театър в младежки център

Младежите на Габрово изпратиха на света послание за мир

Младежки център – Габрово със свое лого

Нови пространства и възможности за младежите в Летния театър

Младежки център – Габрово с първо информационно събитие

Младежки център – Габрово – част от форум на Националната мрежа на младежките центрове

Кметът на Габрово и министър Вълчев подписаха за младежкия център в Летния театър

Одобриха проекта за младежки център в бившия Летен театър

Връзки и контакти

Сайт на проекта

„Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила“ „Българският форум за интелигентно финансиране на проекти за енергийна ефективност“ (BeSMART)