Одобряване на разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината за 2020 г.

Решение 24

Приложение №1

Поемане на дългосрочен общински дълг, под формата на финансов инструмент с цел осигуряване на част от средствата за реализацията на проект “ЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм“ и проект “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване“

Решение 25

Приложение №1

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ – първо четене

Решение 26

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ към Министерство на образованието и науката, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Решение 27

Кандидатстване на Община Габрово по Проект „Красива България“ за 2020 г.

Решение 28

Кандидатстване на Община Габрово по Проект „Красива България“ за 2020 г.

Решение 29

Одобрение на решение на кмета на Община Габрово за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия на обекти, собственост на Община Габрово: „Плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ заедно с плувен басейн в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“

Решение 30

Приложение №1

Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Габрово за 2020 г. за изплащане на финансова помощ при раждане/осиновяване на дете

Решение 31

Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Габрово г. за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Габрово за 2020 г.

Решение 32

Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Габрово за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в „Регионален Хоспис” ЕООД – гр. Дряново, живущи на територията на Община Габрово за 2020 г.

Решение 33

Учредяване безвъзмездно право на ползване на РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС ЕООД, върху част от имот - частна общинска собственост с адрес гр. Габрово, ул. Райчо Каролев № 2, ет. 4, офис № 32

Решение 34

Приложение №1

Промяна в състава на Обществения съвет към Община Габрово

Решение 35

Избор на комисия и откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Габрово

Решение 36

Съгласие за членство на председателя на Общински съвет Габрово в Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България

Решение 37

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.81.3 по КК на гр. Габрово и ПИ с идентификатор 14218.81.6 по КК на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за рекреационни дейности“

Решение 38

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa ПИ с идентификтор 14218.95.550 по КК на гр. Габрово, м-т „Шенини“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 39

Подписване на Запис на заповед във връзка удължаване срока за реализиране на проект № BG16RFOP001-1.016-0003 “Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Решение 40

Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г. Заседание на Общински съвет № 5 от 23.12.2019 г.