Проект – „Обновяване на изкуствената тревна настилка на футболното игрище в СК „Христо Ботев“

Финансиране – Министерство на младежта и спорта (Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост)

Стойност – 237 313.24 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 30 декември 2019 г. – 30 юни 2020 г.

Основна цел

Подновяване на износената изкуствена тревна настилка и амортизираните футболни врати на игрище в спортен комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово за създаване на по-благоприятни условия за тренировъчен процес, повишаване и задържане на интереса към спорта като цяло.

Дейности

Строително-монтажните и ремонтните работи обхващат спортен терен с площ от 4 515 квадратни метра:

 • премахване на съществуващата изкуствена тревна настилка;
 • подравняване и уплътняване на основата;
 • доставка и полагане на нова изкуствена тревна настилка 50 мм – 4 515 кв. м;
 • доставка и машинно вграждане на кварцов пясък за изкуствена тревна настилка;
 • доставка и машинно вграждане на каучукови гранули за изкуствена тревна настилка;
 • оразмеряване и разчертаване на игрището;
 • изкоп за фундаменти за футболни врати;
 • доставка и полагане на бетон за фундаменти на футболни врати;
 • доставка и монтаж на 2 броя футболни врати – 7,32 x 2,44 х 2,00 м (съгласно изискванията на БФС и FIFA – EN 748).

Положителни ефекти

Подобряването на спортната база е в съответствие със заложеното в Националната програма за развитие на физическото възпитание и цели да насърчи гражданите към двигателна активност, практикуването на спорт и спортно-туристически дейности. Конкретните ползи се изразяват в:

 • повишаване на интереса и броя на спортуващите за практикуване на футбол и други спортове;
 • увеличаване на спортните прояви – турнири, първенства, празници и събития на национално и международно ниво;
 • целогодишно ползване на тревната настилка предвид устойчивостта на изкуствените влакна към метеорологичните влияния;
 • намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация;
 • намаляване на рисковете от контузии и осигуряване на комфорт при спортуването.

Публикации

Министър Кралев откри нов терен в комплекс „Христо Ботев“

Министърът на младежта и спорта инспектира ремонта на футболния терен с изкуствена трева

Започна подмяна на изкуствената трева на игрището в СК „Христо Ботев“

Нова изкуствена трева ще има игрището в СК „Христо Ботев“