Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по процедура №BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на
управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Решение 178

Намаляване капацитета на Дневен център за стари хора, гр. Габрово, ул. “Ивайло“ №13, от 40 на 20 места, считано от 01.10.2019г.

Решение 179

Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Габрово – първо четене

Решение 180

Приложение №1

Промяна на бюджета на Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ и на Общински спортни имоти

Решение 181

Утвърждаване за учебната 2019/2020 година на паралелки в общинските училища, формирани с брой ученици под установения минимум, съгласно Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Решение 182

Предложение до Министъра на образованието и науката за включване на общински училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година

Решение 183

Отпускане на финансова помощ на Териториална организация на глухите - Габрово, чрез Районна организация на глухите – гр. Горна Оряховица, за съфинансиране на участието им в тридневна екскурзия по повод 85 години от създаването на организацията

Решение 184

Удължаване срока на договор № 287-ОССД-12/22.06.2012 г., продължен с Анекс №1/14.07.2017 г., Анекс № 2/20.07.2018 г. и Анекс № 3/19.09.2018 г. и договор № 90-ОССД-13/20.02.2013 г., продължен с Анекс № 1/14.07.2017 г., Анекс №2/20.07.2018 г.и Анекс № 3/19.09.2018 г., сключени между Община Габрово и Държавна агенция„Архиви“ за предоставяне за безвъзмездно управление на обособени части от сграда – частна общинска собственост, находяща се на ул. Чардафон № 17

Решение 185

Приложение №1

Приемане план за действие за общинските концесии на Община Габрово за периода 2019 – 2020 г.

Решение 186

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с № 22959. 512.19, местност Ливадето, землище Донино, общ. Габрово

Решение 187

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя - имот№ 22959.511.18, местност Брусовете, землище Донино, общ. Габрово

Решение 188

Приложение №1

Продажба на общински имоти, предвидени като придадени по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, находящ се в кв. Войново, гр. Габрово

Решение 189

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (магазин на ул. Софроний Врачански № 1, гр. Габрово)

Решение 190

Приложение №1

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за Частично изменение на Подробен устройствен план за част от кв. 278 и кв. 214 по плана на гр. Габрово, III етап и Работен устройствен план за Частично изменение на Работен устройствен план за УПИ XII - жилищно строителство, кв. 214 по плана на гр. Габрово, III етап

Решение 191

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП - ПР/ за Частично изменение на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 3 и кв. 4 по плана на с. Чарково, община Габрово

Решение 192

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за Частично изменение на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 9 и кв. 10 по плана на гр. Габрово, кв. Войново

Решение 193

Еднократно финансово подпомагане на Светла Василева за участие на сина й Виктор Василев, ученик от VI клас на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ във финалния кръг на международния конкурс „Славься Отечество“ в Москва/Русия, от 31.10.2019 г.– 04.11.2019 г.

Решение 194

Вземане на Решениe за изразяване на писмено съгласие по свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД

Решение 195

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 14 от 26.09.2019 г.