Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на община Габрово – първо четене

Решение 145

Приложение №1

Приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2018 г.

Решение 146

Приложение №1

Актуализиран бюджет и информация за изпълнението на бюджета на Община Габрово за 2019 година към 30 юни 2019 г.

Решение 147

Приложение №1

Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2019 г. и на инвестиционната програма

Решение 148

Приложение №1

Подписване на запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект № BG16RFOP001-5.002-0022-C01 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Решение 149

Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит, с цел осигуряване средства за собствен принос на Община Габрово и за рефинансиране на разходи от собствения принос за реализацията на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“

Решение 150

Приложение №1

Одобрение за подаване на проектно предложение от Община Габрово с наименование: “ЕМО „ЕТЪР” - МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” по процедура № BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ”, Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и кандидатстване за финансиране с финансов инструмент пред Фонд на фондовете

Решение 151

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на „В и К” ООД - Габрово

Решение 152

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на писмено съгласие по свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД

Решение 153

Приложение №1

Отпускане на индивидуална финансова помощ за настаняване в „Регионален хоспис“-ЕООД гр. Дряново на Иван Йотов

Решение 154

Изменение на Решение № 127/26.06.2019 г. на Общински съвет Габрово

Решение 155

Приложение №1

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 31 януари 2019 година – 26 юни 2019 година

Решение 156

Приложение №1

Промяна в състава на Обществения съвет към Община Габрово.

Решение 157

Предоставяне безвъзмездно за управление на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи паркоместа в гаражи, находящи се сутерена на зала „Възраждане“ и в гараж на ул. Станционна № 9, гр. Габрово

Решение 158

Oтдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ приземен етаж от смесена сграда, находяща се в с. Влайчовци на Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ Габрово

Решение 159

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:
- продажба на общински жилища, намиращи се в гр. Габрово, ул. „Зелена ливада” № 34, вх. Б, ет. 1, ап. 3, бул. „Трети март“ № 21, ет. 11, ап. 62, бул. „Столетов“ 66, вх. Д, ет. 6, ап. 18 и
- събаряне на сгради, частна общинска собственост, намиращи се в гр. Габрово

Решение 160

Продажба на портативен преносим ски влек, тип – пътнически ПСБ 11, монтиран на ски писта в м. Узана

Решение 161

Закупуване на недвижим имот, собственост на частни лица от Община Габрово на основание чл. 3, т. 3 и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Габрово

Решение 162

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, находящ се в с. Музга, общ. Габрово

Решение 163

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя - имот № 87120.14.8 в землище Яворец, общ. Габрово

Решение 164

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл.45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 7, ет. 3, ул. Д-р Тота Венкова № 11, вх. Д, гр. Габрово)

Решение 165

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (УПИ VІІ – складово стопанство от кв. 4, с. Враниловци)

Решение 166

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /УПИ ХVІІІ-51 – общ. обсл. дейности и сграда от кв. 12 по плана на с. Гъбене/

Решение 167

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.513.71.1.2, представляващ втори етаж и част от първи етаж от сграда, находяща се в кв. Войново, община Габрово)

Решение 168

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно Протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 169

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно Протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 170

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно Протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г.на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 171

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно Протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 172

Приложение №1

Одобряване на Подробен устройствен план - Комуникационно-транспортен план (ПУП - КТП) и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на водопровод до ПИ с идентификатор 14218.729.1 по КК на гр. Габрово

Решение 173

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за установяване конкретен режим на устройство и предназначение на ПИ с проектен идентификатор 43339.8.308 по КК на с. Лесичарка, община Габрово-за „производствена и складова дейност и трафопост“

Решение 174

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 282, кадастрален район 35 по плана на новообразуваните имоти на м-т Шенини, землище на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 175

Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на община Габрово – второ четене

Решение 176

Приложение №1