Проект – „Подобряване материалната база на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Габрово“

Финансиране – Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

Договор за съвместна дейност – № РД04-101 от 03.07.2019 г.

Обща стойност – 29 971,50 лв., от които:

 • 26 974,35 лв. – безвъзмездна финансова помощ – 90%
 • 2 997,15 лв. – собствен принос на Община Габрово – 10%

Продължителност на проекта – 3 юли 2019 г. – 30 ноември 2019 г.

Описание

Проектът е за ремонт и модернизация на материалната база на социалната услуга „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ с капацитет от 36 потребители. Домът се помещава в двуетажна сграда на бивша детска градина в кв. „Маркотея“.

В периода 2009 – 2010 г. сградата е основно ремонтирана с европейски средства по проект на Община Габрово. Това позволи услугата да бъде пребазирана от предишния си дом в кв. „Кряковци“. Оттогава не са извършвани значителни строително-ремонтни дейности. С оглед спецификата на целевата група и амортизацията на базата са необходими ремонтни дейности, които да осигурят по-добра грижа и среда за живеене на потребителите.

Обща цел

Да се допринесе за устойчивото развитие на местната общност чрез подобряване на социалната инфраструктура и повишаване качеството на предоставяните социални услуги в община Габрово.

Специфични цели

 • Повишаване качеството на социалната услуга за пълнолетни лица с физически увреждания чрез подкрепа на тяхната  независимост и достоен живот;
 • Подобряване на материалната база за функциониране на услугата;
 • Подобряване на санитарно-хигиенните условия в общите и индивидуалните помещения; 
 • Подобряване условията на труд на екипа, пряко ангажиран с предоставянето на социалната услуга;
 • Предоставяне на адекватен отговор на потребностите на целевите групи чрез осигуряване на качествени социални услуги.

  

Преди                                                                                                             След

Основна дейност

Строително-монтажни работи на сграда със застроена площ от 365м2 – публична общинска собственост, находяща се в гр. Габрово, ул. „Митко Палаузов“ № 19а, предоставена за нуждите на специализираната институция Дом за пълнолетни лица с физически увреждания. Включени са:

 • частичен ремонт на покрива на сградата;
 • монтиране на противообледителна инсталация;
 • освежаване на всички стаи на потребителите;
 • частичен ремонт и освежаване на стаите на персонала;
 • частичен ремонт на санитарните възли;
 • ремонт и освежаване на всички общи части в сградата;
 • частичен ремонт на фасадите.

  

Преди                                                                                                             След

Резултати и положителни ефекти

 • Подобрена социална инфраструктура;
 • Подобрени санитарно-хигиенни  условия в общите и индивидуалните помещения;
 • Повишено качество на предоставяната услуга „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“;
 • Мотивиран и насърчен персонал чрез осигуряване на добра работна среда;
 • Осигурена устойчивост на предоставяните социални услуги;
 • Подобрена грижа за хората с увреждания;
 • Повишено ниво на координираност и взаимодействие между заинтересованите  институции;
 • Подобрено цялостно състояние на общинската инфраструктура в социалната сфера чрез ремонт на сградата на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания;
 • Повишена обществена чувствителност към проблемите на хората с увреждания. 

Публикации

Домът в кв. „Маркотея“ с обновена база

Община Габрово и Фонд „Социална закрила“ подписаха за ремонта на дома в кв. „Маркотея“