Проект – „Осигуряване на допълнителни условия за провеждане на дистанционно обучение на децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на община Габрово“

Финансиране – Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика (Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги – делегирани от държавата дейности от резидентен тип, и домове за деца, лишени от родителска грижа, от­ I до XII клас)

Договор за съвместна дейност – № РД04-135 от 25.08.2020 г. 

Обща стойност – 11 370.00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 1 септември 2020 г. – 15 ноември 2020 г.

Описание

Проектът е за закупуване на компютърна техника и обезпечаване достъпа до интернет за учениците от I до XII клас – потребители на четирите центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи в Габрово. Социалните услуги функционират в кварталите „Борово“, „Трендафил“, „Велчевци“ и на ул. „Чардафон“.

Основна цел

Да се подкрепи образователният процес в условията на извънредна епидемична обстановка и дистанционна форма на обучение на 23 деца и младежи, настанени в социални услуги от резидентен тип.

Специфични цели

 • Използване на интерактивни мултимедийни задачи, материали и помагала, осигуряващи подходяща образователна среда за децата със специфични потребности;
 • Подпомагане на социалното включване на децата и младежите, включително с увреждания, чрез използване възможностите на интернет, оползотворяване на свободното им време в условия на социална изолация;
 • Разширяване на възможностите за работа, онлайн срещи и контакти на педагогическите и непедагогическите специалисти с децата и младежите в ЦНСТ;
 • Повишаване шансовете за: успешно преминаване в следваща форма на обучение; придобиване степен на образование и професионална квалификация по професия; професионална реализация в пазара на труда и скъсяване на прехода от училище към работно място;
 • Предоставяне на възможности за взаимодействие между специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди и др.), учители и екипите на ЦНСТ.

Основна дейност

Доставка и инсталиране на компютърна и офис техника за четири ЦНСТ за деца и младежи в гр. Габрово:

 • компютърна конфигурация с лицензиран софтуер – 3 бр.;
 • преносим компютър с лицензиран софтуер – 11 бр.;
 • мултифункционално устройство – 3 бр.;
 • рутер – 3 бр.;
 • месечна такса за достъп до интернет в четирите ЦНСТ – за 4 месеца.

Резултати и положителни ефекти

 • Подобрена материална база в социалната инфраструктура;
 • Пълноценно включване на децата и младежите в цялостния образователен процес;
 • Осигурена възможност за общуване и съхраняване на връзката на потребителите с роднини, приятели и съученици;
 • Повишени комуникативни умения и социални компетентности, улеснено общуване и разширяване на контактите;
 • Мотивиран и насърчен персонал чрез осигуряване на съвременна работна среда;
 • Повишена обществена чувствителност към проблемите на хората с увреждания и децата със специални образователни потребности.

Публикации

Компютри за четири центъра от семеен тип

11 370 лв. от МТСП за компютри на учениците от ЦНСТ