Актуализация на бюджета на Община Габрово към 30 септември 2018 година

Решение 189

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на писмено съгласие по свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД

Решение 190

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление част от имот – публична общинска собственост, находящ се на пл. Възраждане № 7, Габрово, на ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „РАЧО СТОЯНОВ“ ГАБРОВО

Решение 191

Промяна в състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове/, определена с Решение №135/30.06.2016 г. на ОбС - Габрово и утвърдена с протокол № 6/21.07.2016 г., т. 1.4 на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд

Решение 192

Продажба на дървесина, находяща се на временен склад в ОП „Благоустрояване“ Габрово

Решение 193

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Кафе-клуб на ул. ”Македония” № 1)

Решение 194

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (гараж на ул. Селимица № 4, гр. Габрово)

Решение 195

Приложение №1

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда (бул. Никола Йонков Вапцаров № 86, гр. Габрово, с идентификатор 14218.524.205)

Решение 196

Приложение №1

Продажба на общински имоти, предвидени като придадени по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, находящ се на ул. Зорница, кв. Русевци, гр. Габрово

Решение 197

Приложение №1

Учредяване възмездно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост, находящ се на ул. Дунав, представляващ ПИ 14218.509.587 по КК на Габрово

Решение 198

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елементите на транспортната техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, във връзка с рехабилитация и реконструкция на автомобилен горски път - III степен - „Тота Венкова - Равна гора“

Решение 199

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП - ПР/ за Частично изменение на Подробен устройствен план за част от кв. 223 и кв. 226 по плана на гр. Габрово, III етап, I част

Решение 200

Приложение №1

Отпускане на финансова помощ на Павлина Петкова Василева, необходима за лечение на дъщеря й Петя Евгениева Петкова

Решение 201

Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Габрово

Решение 202

Приложение №1