Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2018 г. и на инвестиционната програма

Решение 203

Приложение №1

Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

Решение 204

Приложение №1

Приложение №2

Вземане на Решениe по свиканото Общо събрание на акционерите на “ОББ” АД

Решение 205

Приложение №1

Вземане на Решениe по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на “Общинска банка” АД

Решение 206

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на ветераните от войните” Областен съвет – Габрово и Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите”, върху част от имот - частна общинска собственост /гр. Габрово, ул. Юрий Венелин № 8-10/

Решение 207

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение SOS „Детски селища България”, върху част от имот - частна общинска собственост /гр. Габрово, ул. Райчо Каролев № 2, ет. 4/

Решение 208

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – 1909 г.” с. Гъбене, върху имот - частна общинска собственост – сграда в с. Гъбене, община Габрово

Решение 209

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващa паркомясто в гараж – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Станционна” № 9, гр. Габрово

Решение 210

Приложение №1

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет – Габрово и предоставяне под наем на общински жилища от групата „Ведомствени жилища, на основание чл. 27, ал. 2 от НУРУЖННОЖ

Решение 211

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ в землищe Баланите, за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 212

Предоставяне на имоти – „полски пътища“ и „напоителни канали“, попадащи в масивите за ползване в съответните землища на община Габрово, на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ

Решение 213

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa ПИ с идентификатор 14218.192.225 по КК на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 214

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП - ПР/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 3 и кв. 4 по плана на с. Чарково, община Габрово

Решение 215

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ за обект: „Газоснабдяване на Община Габрово“; Подобект: „Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на с. Драгановци, община Габрово“

Решение 216

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на ел.провод до ПИ с идентификатор 87120.38.56 по КК на с. Яворец, община Габрово

Решение 217

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa ПИ с идентификатор 14218.11.525 по КК на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 218

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ за трасе на ел.провод до имот № 018006 по КВС на землище с. Поповци, община Габрово

Решение 219