Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

Решение 220

Приложение №1