Одобряване на разходите за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за обслужваните населени места за 2019 г.

Решение 221

Приложение №1

Отпускане на финансови средства от Общинския бюджет за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в „Регионален хоспис” ЕООД – гр. Дряново, живущи на територията на община Габрово за 2019 г.

Решение 222

Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Габрово за 2019 г. за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Габрово

Решение 223

Кандидатстване на Община Габрово с проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово през периода 2019-2021 г.“, процедура BG05SFOP001-4.004 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“ 2014-2020

Решение 224

Одобряване членството на Община Габрово в Организация за управление на Старопланински туристически район

Решение 225

Преобразуване на Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово от общински в Регионален етнографски музей на открито „Етър“

Решение 226

Продажба на имот – частна общинска собственост, /ПИ 14218.538.72, заедно със сградите, находящ се на ул.” Генерал Дерожински” № 51а, кв. Етър, гр. Габрово/

Решение 227

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Офис на ул.”Юрий Венелин” № 16)

Решение 228

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 8, ет. 3, ул. Мирни дни № 6, гр. Габрово)

Решение 229

Приложение №1

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с предложение за продажба на общински жилища, намиращи се в гр. Габрово, бул. „Трети март” № 21, ет. 11, ап. 62, бул. „Столетов“ № 66, вх. Д, ет. 6, ап. 18 и ул. „Петър Падалски” № 6, ет. 9, ап. 33

Решение 230

Приложение №1

Даване на съгласие за ползване на съществуващи водовземни съоръжения, собственост на Община Габрово от фирма ВЕЦ „Сокол” ЕООД, с. Поповци, обл. Габрово

Решение 231

Присъединяване на Община Габрово към кампанията на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“АД, гр. Габрово за обзавеждане на болничните стаи в Отделението по нервни болести

Решение 232

Учредяване в полза на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД право на ползване върху 10 броя употребявани автобуси – Компенсация по договор за предоставяне на услугата Обществен превоз на Пътници

Решение 233