Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

Решение 1

Приложение №1

Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година и приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2019 година

Решение 2

Приложение №1

Приложение №2

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

Решение 3

Приложение №1

Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 декември 2018 година

Решение 4

Приложение №1

Увеличаване на размера на собствения финансов принос по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, финансиран по Договор № BG16RFOP001-1.016-0003-C02 от 17.07.2017 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, във връзка със закупуване на подвижен състав

Решение 5

Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Габрово

Решение 6

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“

Решение 7

Увеличаване капацитета на социалната услуга в общността „Домашен социален патронаж“ от 275 на 300 места, считано от 01.04.2019 г.

Решение 8

Изменение на решение № 178/26.09.2013 г. за удължаване срока за погасяване на кредит № 559/2013 г. с ФОНД „ФЛАГ“ ЕАД

Решение 9

Бюджет на Община Габрово за 2019 година

Решение 10

Приложение №1

Приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово

Решение 11

Приложение №1

Приемане на списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта

Решение 12

Приложение №1

Отпускане на индивидуална финансова помощ за настаняване в „Регионален хоспис“-ЕООД гр. Дряново на Даньо Симеонов Тасков

Решение 13

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект БИТОВА ВЪЗРОЖДЕНСКА МЕХАНА, обособена част от имот – публична общинска собственост в ЕМО „Етър”

Решение 14

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в СУ “Райчо Каролев”, гр. Габрово, представляваща Кухненски блок и столова за осигуряване на ученическо столово хранене

Решение 15

Oтдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна сграда, находяща се в с. Иванили на Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ Габрово

Решение 16

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Рeгионална занаятчийска камара“ Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. Радецка № 23, гр. Габрово

Решение 17

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от нежилищен имот – частна общинска собственост, находяща се в сграда на ул. Чардафон № 17, гр. Габрово, на Сдружение „Дружество на диабетиците „Рачо Ковача“ Габрово

Решение 18

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващa паркомясто в гараж, находящ се на ул. „Станционна” № 9, гр. Габрово

Решение 19

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващa паркомясто в гараж, находящ се на ул. „Станционна” № 9, гр. Габрово

Решение 20

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с предложение за продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. „Зелена ливада” № 34, вх. Б, ет. 1, ап. 3

Решение 21

Изработване на ПУП-ПП (за изменение на ПУП-ПП) за обект: Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, с. Николчевци, с. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене.

Решение 22

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 23159.94.29 по КК на с. Драгановци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за търговски комплекс, бензиностанция и трафопост“

Решение 23

Одобряване на Специализирана план-схема и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на кабел 20кV от МТП „Найден Геров“ до ТП „Киевци“ за изграждане връзка ВЕЛ „Космос“-Поповци

Решение 24

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 14218.902.11 по КК на гр. Габрово

Решение 25

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на транспортната техническа инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на гр. Габрово, във връзка с рехабилитация и реконструкция на автомобилен горски път-III степен -„Тота Венкова-Равна гора“

Решение 26

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за Частично изменение на Застроителен и регулационен план /ЧИ на ЗРП/ за част от кв. 1 и кв. 3 по плана на с. Чарково, община Габрово

Решение 27

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 19 юли 2018 година – 20 декември 2018 година

Решение 28

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г. Заседание на Общински съвет № 2 от 28.02.2019 г.