Проект – БГ07-282 „Споделяне на опит и ноу-хау за здравно осигуряване в публичния сектор“ 

Финансиране – Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009-2014

Източник – Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“, Фонд за двустранни отношения

Партньори – Фондация „Визия за научен и технологичен растеж“, София (България) и Международен инкубатор за стартиращи предприемачи „Осло Интернешънъл Хъб“, Осло (Норвегия)

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 51 633,91 лв.

Продължителност на проекта – от 9 до 31 октомври 2017 г. (Договор № РД-13-360/09.10.2017 г.)

Обща цел

Подобряване на управлението в областта на здравеопазването на общинско ниво и качеството на здравните услуги  в общинските образователни институции.

Специфични цели

  • Установяване на двустранни отношения в сферата на публичното здравеопазване, които биха могли за бъдат основа за бъдещи инициативи;
  • Установяване на ефективно партньорство, което да бъде взаимнополезно;
  • Укрепване на двустранните отношения посредством контакти и сътрудничество между включените институции и организации.

Целеви групи

Специалисти, ангажирани с предоставяне на здравни грижи на деца и ученици в детските ясли, детски градини, основни училища и гимназии на територията на община Габрово.

Дейности

  • Семинар за споделяне на опит и ноу-хау за здравно осигуряване в публичния сектор – посещение в столицата Осло за запознаване с норвежкото осигуряване на здравни грижи в образователните институции, практики, опит и ноу-хау, управление на здравната система;
  • Разпространение на знания – споделяне на опит и усвоени практики от участниците в семинара (9 медицински сестри) с всички медицински специалисти, работещи пряко с децата в системата на образованието в Габрово;

Резултати и положителни ефекти

  • Придобити знания, опит и практики;
  • Повишен професионални капацитет на българските здравни специалисти;
  • Подобрен модел на местно управление в областта на здравеопазването;
  • Установен международен професионален обмен и изграждане на капацитет;
  • Поставена основа за бъдещи инициативи и партньорства в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ.

Публикации

Медицински сестри видяха норвежкия опит в детското здравеопазване

Здравни специалисти от Габрово ще черпят опит от норвежки колеги