Медицински сестри от габровските образователни институции бяха на работно посещение в норвежката столица Осло във връзка с обмяна на опит и добри практики в сферата на детското здравеопазване. Срещите се проведоха в периода 24 – 26 октомври 2017 г. с участието на девет специалисти.

По време на визитата участниците се запознаха с дейности по предоставяне на здравни грижи в две клиники за педиатрична и психиатрична помощ, детска градина и общностен център – инкубатор за стартиращи компании и идеи в здравеопазването. Акцентът на показаното е в работата с деца със специални образователни потребности, домашни грижи за деца, методи при по-тежките случаи, работа с родители и други.

  

Особен интерес са предизвикали подходите на норвежките здравни работници за укрепване на детския организъм чрез специални закалителни процедури. Сред представените примери е добрата взаимовръзка между институциите при изпълнение на задължителни дейности по здравно осигуряване и психологично развитие. Норвегия има добре поддържана база данни за здравния статус и история на заболяванията на населението. Системата се отличава с по-либерален режим при посещаването на детска градина.

  

Обменът е част от проекта на Община Габрово „Споделяне на опит и ноу-хау за здравно осигуряване в публичния сектор“. След завръщането си в Габрово участниците се включиха в среща с всички медицински специалисти, работещи пряко с деца в системата на образованието, за да разкажат за норвежките практики.

Дейностите по проекта са изпълнени в партньорство със софийската фондация „Визия за научен и технологичен растеж“ и международния инкубатор за стартиращи предприемачи „Осло Интернешънъл Хъб“.


Публикацията е създадена в рамките на договор № РД-13-360/09.10.2017 г., сключен за изпълнение на искане за подкрепа № БГ07-282/02.10.2017 г. по Фонда за двустранни отношения на програмно ниво на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.