Енергийната общност (ЕО) се реализира по инициатива на Община Габрово и ще включва партньорство между Общината, физически и юридически лица и малки и средни предприятия (МСП). Стойността на инвестицията за изграждането на ВЕИ е 180 000 лв., а местоположението на инсталацията ще бъде на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Енергийната общност ще се сформира за период от 10 години.

В тази връзка Община Габрово отправя публична покана към всички физически лица, местни органи, включително общини, неправителствени организации и малки или средни предприятия да се включат в ЕО. Поканата е в два етапа, като първият е отворен само за участници, регистрирани на територията на община Габрово, а вторият – за участници и от други региони на страната.

Финансовото участие на физическите и юридическите лица може да  бъде в размер не по-малко от 500 лева и не повече от 5000 лева.

Процедурата по включване в ЕО се осъществява по електронен път, като заинтересованите лица изпращат Декларация по образец – приложение към настоящата покана на e-mail: t.popov@gabrovo.bg. След потвърждение от страна на Община Габрово се пристъпва към сключване на Споразумение.

Настоящата покана е със срок до 31 януари 2024 г. или до набавяне на нужните средства.

Набавянето на необходимите средства ще се осъществи в рамките на два етапа.

Първи етап: от отправяне на поканата до 22 декември 2023г., отворен само за участници, регистрирани на територията на община Габрово.

Втори етап: от 22 декември 2023г. до 31 януари 2024г., отворен за участници, регистрирани на територията на страната.