Проект – № НПМ-056-П1-Зона1/2016 „Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ – Габрово“

Финансиране – Национална програма за младежта 2016-2020 г.; Подпрограма 1 „Развитие на мрежата от младежки консултантско-информационни центрове“

Стойност 42 240.00 лв., от които:

 • 37 959.90 лв. – безвъзмездна финансова помощ – 89.87%
 • 4 280.10 лв. – съфинансиране на бенефициента – 10.13%

Бенефициент – Сдружение „ИМКА – Габрово“

Партньор – Община Габрово

Продължителност на проекта – 1 януари 2017 г. – 1 януари 2018 г.

Обща цел

Насърчаване на цялостното развитие и активност на младежите. Подобряване на възможностите за професионална реализация на младите хора в Габрово и областта чрез утвърждаване на устойчив механизъм за предлагане на качествени, адекватни на потребностите и достъпни младежки услуги, предоставяни в Младежки информационно-консултантски център – Габрово /МИКЦ/ на база съществуващия опит и добри практики.

Специфични цели

 • Повишаване мотивацията на младите хора за личностно развитие и гражданско участие; подобряване на възможностите им за професионална реализация чрез по-добър достъп до качествени, стандартизирани услуги в рамките на МИКЦ и чрез мобилна работа; разширяване на възможностите за доброволна работа и участие в младежки стажове и обмени;
 • Подпомагане активността на младежките общности в Габрово и областта; адаптиране към европейските ценности и стандарти за младежка работа чрез консултиране, обучение и професионална подкрепа за реализация на младежки инициативи, проекти и предприемачески идеи;
 • Развиване капацитета на младежки работници и други специалисти в областта чрез утвърдените услуги в МИКЦ, интензивен обмен на опит и добри практики.

Детски приключенски лагер на ИМКА, м. Узана, 2016 г.

Целеви групи

 • Млади хора на възраст от 15 до 29 години;
 • Младежки лидери и специалисти, работещи с младежи или подкрепящи младежки организации и неформални групи в Габрово и съседните общини.

Дейности

 • Предоставяне на богат спектър от информационни, консултантски и обучителни услуги за 3 000 младежи от Габрово и областта;
 • Подкрепа за осъществяване на инициативи на младежи, младежки работници, неформални младежки групи и организации, съобразени с техните специфични потребности, възможности и интереси;
 • Индивидуални или групови консултации за над 360 лица;
 • Обучения па младежко лидерство, доброволчество, разработване  и управление на проекти, осъществяване на екипни процеси за 250 представители на целевите групи;
 • Участие в инициативи за свободното време чрез активностите на МИКЦ – Габрово за над 1 000 младежи.

Ангажименти на партньора по проекта

 • Осигуряване на връзка между интернет страницата на Община Габрово и страницата на ИМКА за популяризиране на предлаганите младежки услуги, отразяване в общия календар на културни и младежки събития;
 • Съдействие при контактите на МИКЦ с Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта и с ученическите съвети за популяризиране на младежките услуги;
 • Осигуряване на годишна награда за най-добър младежки проект, насърчаващ младежкото доброволчество;
 • Споделяне на опит и добри практики от общински експерти при осъществяване на младежки дейности и проекти с младежки лидери, младежки работници и др.;
 • Представяне дейността на общинската администрация с възможност за краткосрочна доброволческа работа или стажуване на младежите в рамките на инициативата „Опознай и избери“.

Резултати и положителни ефекти

 • Утвърждаване на устойчив модел за развитие на качеството и ефективността на младежките услуги, включително мобилни услуги;
 • Повишена информираност на младите хора за възможностите за професионална и личностна реализация;
 • Повишен брой млади хора, активно участващи в обществения живот, отговорни за своето личностно развитие, за придобиване на практически опит и ключови компетенции, водещи към заетост;
 • Повишаване на капацитета за партньорско взаимодействие с местните власти и с други заинтересовани страни.

Публикации

Антоанета Янкабакова: „Широка палитра от младежки услуги предоставихме чрез МИКЦ“ - Надежда Тихова, в. „100 Вести“ (бр. 295/21.12.2017, стр. 5)

Интервю с Антоанета Янкабакова, изп. директор на ИМКА - Надежда Тихова, в. „100 Вести“ (бр. 15/19.01.2017, стр. 6)

Представяне на проекта

ИМКА възобновява дейността  на Младежки информационно-консултантски  център – Габрово 

Община Габрово – партньор на ИМКА за повече младежка активност

„Обновяване на трибуни за зрители на стадион „Христо Ботев“ „Обновяване на изкуствената тревна настилка на футболното игрище в СК „Христо Ботев“