Изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - второ четене
№184 / 29.09.2016

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово /Приета с Решение № 272/19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г./
№185 / 29.09.2016

Актуализация на Инвестиционната програма на Община Габрово за 2016 г.
№186 / 29.09.2016

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Габрово
№187 / 29.09.2016

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово
№188 / 29.09.2016

Провеждане на конкурс за избор на управител на “Регионален хоспис” ЕООД - Габрово и удължаване срока на договора за възлагане управлението на дружеството
№189 / 29.09.2016

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Лесичарка, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№190 / 29.09.2016

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Габрово, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№191 / 29.09.2016

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция земеделие Габрово
№192 / 29.09.2016

Изменение на Решение № 170 от 25.08.2016 г. относно подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG16RFOP001-1.016-0001 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда на Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
№193 / 29.09.2016

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Габрово – второ четене
№194 / 29.09.2016

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово – второ четене
№195 / 29.09.2016

Заседание на Общински съвет № 2 от 22.11.2023 г. Заседание на Общински съвет № 17 от 27.10.2016 г.