Актуализация бюджета на Община Габрово за 2016 г.
№196 / 27.10.2016
Решение 196 97 KB
Приложение №1 472 KB
Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - второ четене
№197 / 27.10.2016
Решение 197 102 KB
Приложение №1 91 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово (Приета с Решение № 272 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) - второ четене
№198 / 27.10.2016
Решение 198 97 KB
Приложение №1 252 KB
Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG 05М9ОР001-2.004-0042 'Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства', финансиран по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 'Услуги за ранно детско развитие'
№199 / 27.10.2016
Решение 199 105 KB
Приложение №1 70 KB
Извършване на допитване до населението на населените места Ангелов, Балиновци, Брънеците, Иванковци, Копчелиите, Овощарци, Орловци и Спасовци за включването им към състава на кметство Донино
№200 / 27.10.2016
Решение 200 94 KB
Приложение №1 87 KB
Удължаване срока на Договор № 586-ИЕ-16/18.05.2016 г., сключен между Община Габрово и 'Габинвест' ЕООД за извършване на строително монтажни работи в участък от ул. 'Трети март', с осови точки 188м-188ж-188г-188д-188е, кв. 13 по плана на гр. Габрово - 72 част
№201 / 27.10.2016
Решение 201 98 KB
Приложение №1 996 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на електропровод от имот № 056029 в землището на с. Лесичарка до БКТП 'ЕЛВИ' в имот № 005100 в землището на с. Лесичарка, община Габрово
№202 / 27.10.2016
Решение 202 99 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 76, кадастрален район 401 по плана на новообразуваните имоти на местност 'Синча', землище на с. Баланите, община Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№203 / 27.10.2016
Решение 203 102 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план за част от кв. 16 и кв. 17 по плана на с. Поповци - Куката, община Габрово
№204 / 27.10.2016
Решение 204 101 KB
Приложение №1 279 KB
Изменение на Решение № 19/31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с предложение за продажба на общински жилища, намиращи се в гр. Габрово, ул. Чавдар № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2 и ул. Зелена ливада № 15, ет. 5, ап. 15
№205 / 27.10.2016
Решение 205 146 KB
Приложение №1 46 KB
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация 'Обществен дарителски фонд' Габрово, върху част от самостоятелен обект - частна общинска собственост /ул. Радецка № 18/
№206 / 27.10.2016
Решение 206 101 KB
Приложение №1
Учредяване възмездно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост – представляващ ПИ 14218.509.587 по кадастралната карта на Габрово, съвпадащ с УПИ І – за жил.строителство и обществено обслужване от кв.278, гр.Габрово- ІІІ/трети/ етап, І/първа/ част
№207 / 27.10.2016
Решение 207 100 KB
Приложение №1 309 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.504.98, ул. 'Георги Кирков' № 14, гр. Габрово
№208 / 27.10.2016
Решение 208 101 KB
Приложение №1 231 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.520.192, кв. Борово - Велчевци, гр. Габрово/
№209 / 27.10.2016
Решение 209 101 KB
Приложение №1 197 KB
Прекратяване на съсобственост между Община Габрово и физическо лице върху УПИ VІ-509,508 - за производствена и складова дейност /ул. 'Орловска'/
№210 / 27.10.2016
Решение 210 100 KB
Приложение №1 320 KB
Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Път III-5004-„Обход на гр.Габрово“ от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130-реконструкция на инженерни мрежи
№211 / 27.10.2016
Решение 211 102 KB
Приложение №1 3.21 MB
Еднократно финансово подпомагане на ХК „Чардафон“ - Габрово за обезпечаване участието в „А“ РХГ – мъже
№212 / 27.10.2016
Решение 212 104 KB
Приложение №1 226 KB