Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на 'В и К' ООД - Габрово
№213 / 24.11.2016
Решение 213 138 KB
Приложение №1 501 KB
Продажба на меден проводник от контактната мрежа на тролейбусния транспорт, собственост на 'ОПТ' ЕООД – Габрово
№214 / 24.11.2016
Решение 214 123 KB
Приложение №1 551 KB
Завишаване размера на определените в бюджета за 2016 г. средства за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово
№215 / 24.11.2016
Решение 215 123 KB
Увеличаване капацитета на социалната услуга 'Домашен социален патронаж' от 200 на 225 места, считано от 01.01.2017 г.
№216 / 24.11.2016
Решение 216 148 KB
Приложение №1 60 KB
Одобряване проект на Споразумение за сътрудничеството в областта на туризма между общините Габрово, Трявна, Севлиево и Дряново
№217 / 24.11.2016
Решение 217 93 KB
Приложение №1 215 KB
Приемане на „Програма за опазване на околната среда на Община Габрово“, „Програма за управление на отпадъците на Община Габрово“, „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Габрово“, с период на действие 2016-2020 г. и пакет от актуални мерки за поддържане на нивата на показателите за (Качество на атмосферния въздух) КАВ, за периода 2016-2020 г.
№218 / 24.11.2016
Решение 218 127 KB
Приложение №1 3.49 MB
Приложение №2 886 KB
Приложение №3 3.32 MB
Одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет - Габрово за първо и трето тримесечие на 2016 г.
№219 / 24.11.2016
Решение 219 94 KB
Аварийно укрепване на част от ул. 'Трети март', с осови точки 188м-188ж-188г-188д-188е, кв. 13 по плана на гр. Габрово - 72 част'
№220 / 24.11.2016
Решение 220 98 KB
Приложение №1 62 KB
Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общинска движима вещ
№221 / 24.11.2016
Решение 221 135 KB
Приложение №1 95 KB
Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово във връзка с предложение за продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, бул. Столетов 135, ет. 5, ап. 16
№222 / 24.11.2016
Решение 222 171 KB
Приложение №1 41 KB
Предоставяне на имоти - 'полски пътища' и 'напоителни канали' попадащи в масивите за ползване в съответните землища на община Габрово на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ
№223 / 24.11.2016
Решение 223 125 KB
Приложение №1 8.01 MB
Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция земеделие - Габрово
№224 / 24.11.2016
Решение 224 106 KB
Приложение №1 56 KB
Аварийно укрепване на част от ул. „Пролет“ между о.т. 126 и 127, кв. 23, по плана на гр. Габрово – 86 част
№225 / 24.11.2016
Решение 225 125 KB
Приложение №1 56 KB