Актуализация на Инвестиционната програма на Община Габрово за 2016 г.
№128 / 30.06.2016
Решение 128 97 KB
Приложение №1 399 KB
Актуализация бюджета на Община Габрово за 2016 г.
№129 / 30.06.2016
Решение 129 97 KB
Приложение №1 375 KB
Реализиране на проект на Община Габрово 'Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово' по Оперативна програма 'Региони в растеж' 2014-2020 г.
№130 / 30.06.2016
Решение 130 126 KB
Реализиране на проект за Интегриран градски транспорт на  град Габрово по Оперативна програма 'Региони в растеж' 2014-2020
№131 / 30.06.2016
Решение 131 126 KB
Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG16RFOP001-8.001-0018 „Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие“, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, ДБФП № BG16RFOP001-8.001-0018-C01 от 24.06.2016 г.
№132 / 30.06.2016
Решение 132 112 KB
Приложение №1 64 KB
Определяне числен и поименен състав на постоянните комисии на Общински съвет - Габрово
№133 / 30.06.2016
Решение 133 114 KB
Сключване на договор за изпълнение на проект 'Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово', ОП НОИР
№134 / 30.06.2016
Решение 134 124 KB
Приложение №1 250 KB
Промяна в състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове/, определена с Решение № 8/19.11.2015 г. на ОбС - Габрово и утвърдена с протокол № 1/20.01.2016 г. на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд
№135 / 30.06.2016
Решение 135 98 KB
Изменение на Решение № 19 от 31.01.2018 г. на Общински съвет - Габрово
№136 / 30.06.2016
Решение 136 141 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, във връзка с отреждане на имот № 022039 в землището на с. Поповци - „за оранжерии“
№137 / 30.06.2016
Решение 137 102 KB
Еднократно финансово подпомагане, във връзка с писмо вх. № ОСД-03-01-27 от 16.05.2016 г. за участие на учителите Румяна Христова Христова и Гергана Миткова Блажева в Дванадесета Спартакиада на учителите с международно участие,, която ще се проведе в периода 12-17 юли 2016 г. в к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
№138 / 30.06.2016
Решение 138 130 KB
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ 'Акад. Иван Гюзелев', гр. Габрово, представляваща Книжарница
№139 / 30.06.2016
Решение 139 101 KB
Приложение №1 152 KB
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ 'Акад. Иван Гюзелев', гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина.
№140 / 30.06.2016
Решение 140 100 KB
Приложение №1 157 KB
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс  за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ 'Акад. Иван Гюзелев', гр. Габрово, представляваща Кухненски блок със спомагателни и сервизни помещения към него
№141 / 30.06.2016
Решение 141 106 KB
Приложение №1 286 KB
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в НУ 'Васил Левски', гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски
№142 / 30.06.2016
Решение 142 130 KB
Приложение №1 181 KB
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ 'Св. Св. Кирил и Методий', гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски
№143 / 30.06.2016
Решение 143 130 KB
Приложение №1 95 KB
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в ОУ 'Иван Вазов', гр. Габрово, представляваща Кухненски блок и спомагателни помещения към него - разливочна за ученическо хранене
№144 / 30.06.2016
Решение 144 105 KB
Приложение №1 286 KB
Предоставяне безвъзмездно за управление 10 /десет/ броя паркоместа - публична общинска собственост, находящи се в имот с идентификатор 14218.505.705 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово
№145 / 30.06.2016
Решение 145 104 KB
Приложение №1 146 KB
Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.509.586 по КК на гр. Габрово, ул. 'Дунав'/
№146 / 30.06.2016
Решение 146 102 KB
Приложение №1 242 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /Самостоятелен обект 14218.513.71.1.2, представляващ втори етаж и част от първи етаж на сграда, находяща се в кв. Войново, община Габрово
№147 / 30.06.2016
Решение 147 102 KB
Приложение №1 293 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /УПИ ІІІ - общ. от кв. 17 по плана на с. Велковци, заедно със сграда/
№148 / 30.06.2016
Решение 148 101 KB
Приложение №1 189 KB