Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 18 януари 2016 година  - 30 юни 2016 година
№149 / 28.07.2016
Решение 149 95 KB
Приложение №1
Приемане на становище по Бизнес плана на 'В и К' ООД - Габрово за 2017-2021 г.
№150 / 28.07.2016
Решение 150 95 KB
Приложение №1 105 KB
Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от 'В и К' ООД, гр. Габрово
№151 / 28.07.2016
Решение 151 134 KB
Приложение №1 177 KB
Издаване на банкова гаранция за кредит за текущи разходи, с размер от 730 000 лв. на 'Общински пътнически транспорт' ЕООД, гр. Габрово
№152 / 28.07.2016
Решение 152 97 KB
Подписване на Запис на заповед във връзка с второ искане за авансово плащане по проект 'Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност' /Нагоре/, финансиран по договор № BG04-02-03-024-005 от 18.08.2015 г. по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 'Енергийна ефективност и възобновяема енергия', Грантова схема BG04-02-03 'Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи'
№153 / 28.07.2016
Решение 153 106 KB
Приложение №1 70 KB
Финансиране изготвяне на технически проект за 'Аварийно укрепване на ул. 'Иван Димов' в гр. Габрово
№154 / 28.07.2016
Решение 154 99 KB
Подписване на меморандум за партньорство между Община Габрово и Национална браншова организация за електрическа мобилност - Индустриален Клъстер 'Електромобили' /ИКЕМ/
№155 / 28.07.2016
Решение 155 122 KB
Приложение №1 149 KB
Одобряване на Средищните училища в община Габрово за учебната 2016/2017 година
№156 / 28.07.2016
Решение 156 130 KB
Включване на Община Габрово във финансиране на Анализ за необходимост от обучение, във връзка с разкриване на специализация по 'Гражданска авиация' в Технически университет - Габрово
№157 / 28.07.2016
Решение 157 100 KB
Приложение №1 1.89 MB
Общински план за интегриране на българските граждани от ромски произход и други български граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Габрово /2016-2018/
№158 / 28.07.2016
Решение 158 94 KB
Приложение №1 4.74 MB
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдужение Спортен клуб 'Орловец - Екстремум' Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост с идентификатор 14218.510.243.1 /ул. Радецка № 18/
№159 / 28.07.2016
Решение 159 101 KB
Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. Станционна № 9, гр. Габрово
№160 / 28.07.2016
Решение 160 99 KB
Приложение №1 94 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост УПИ Х-70 за обществено обслужване от кв. 12 по плана на с. Лесичарка, община Габрово
№161 / 28.07.2016
Решение 161 127 KB
Приложение №1 154 KB
Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово
№162 / 28.07.2016
Решение 162 144 KB
Предоставяне под наем на общински жилища от групата 'Ведомствени жилища', на основание чл. 17, ал. 2, т. 2 от НУРУЖННОЖ
№163 / 28.07.2016
Решение 163 99 KB
Приложение №1 1.07 MB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за  имот с проектен № 056058 в землището на с. Поповци, община Габрово, във връзка с  промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№164 / 28.07.2016
Решение 164 104 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.192.380 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№165 / 28.07.2016
Решение 165 103 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 055018 в землището на с. Поповци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№166 / 28.07.2016
Решение 166 129 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Път III-5004-„Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130-реконструкция на инженерни мрежи:1. Реконструкция на ВЕЛ 20 kV от трансформаторен пост ДЗС „Узана“ в направление кв. Радецки и захранване на ТП „Вигона“; 2. Реконструкция на отклонението от ВЕЛ 10 kV „Бакойци“, което захранва трафопост „Кресна“ и нова кабелна линия 10 kV до ново БКТП „Тунел“
№167 / 28.07.2016
Решение 167 113 KB