Приемане актуален към 30.06.2016 г. бюджет на Община Габрово за 2016 г. и информация за хода на изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2016 година към 30.06.2016 г.
№168 / 25.08.2016
Решение 168 99 KB
Приложение №1 1.85 MB
Приемане проектобюджет за местни дейности на Община Габрово за 2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за 2018 и 2019 г.
№169 / 25.08.2016
Решение 169 141 KB
Приложение №1 4.62 MB
Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG16RFOP001-1.016-0001 'Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда на Габрово', финансиран по Оперативна програма 'Региони в растеж' 2014-2020 г.
№170 / 25.08.2016
Решение 170 107 KB
Приложение №1 144 KB
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - първо четене
№171 / 25.08.2016
Решение 171 217 KB
Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - първо четене
№172 / 25.08.2016
Решение 172 165 KB
Приложение №1 82 KB
Завишаване размера на определените в бюджета за 2016 г. средства за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в 'Регионален Хоспис' ЕООД - гр. Дряново, живущи на територията на Община Габрово
№173 / 25.08.2016
Решение 173 99 KB
Увеличаване капацитета на социалната услуга в общността, делегирана от държавата дейност 'Дневен център за възрастни хора с увреждания' от 20 на 40 места, считано от 01.01.2017 г.
№174 / 25.08.2016
Решение 174 125 KB
Приложение №1 330 KB
Одобряване на самостоятелни паралелки от общинските училища, с брой ученици под установения минимум, за учебната 2016/2017 година, съгласно Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
№175 / 25.08.2016
Решение 175 153 KB
Промяна на наименованието на обединените детски заведения и целодневните детски градини в Община Габрово
№176 / 25.08.2016
Решение 176 139 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за имот № 019074 в землището на с. Жълтеш, във връзка с разширяване на площадката върху земеделска земя - имот с проектен № 019077 в землището на с. Жълтеш, община Габрово
№177 / 25.08.2016
Решение 177 103 KB
Изменение на Решение №19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово във връзка с продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. 'Д-р Тота Венкова' №19, вх.А, ет.1, ап.1
№178 / 25.08.2016
Решение 178 143 KB
Допълнение на списък на имоти или части от тях - публична общинска собственост, подлежащи на отдаване под наем с обект Заведение  за бързо обслужване - Бюфет, разположен в сграда с идентификатор 14218.515.378.9, в УПИ с идентификатор 14218.515.378 по КК  и КР на гр. Габрово
№179 / 25.08.2016
Решение 179 103 KB
Приложение №1 52 KB
Предоставяне безвъзмездно за управление част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. 'Априловска' №9, Габрово, на БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО
№180 / 25.08.2016
Решение 180 128 KB
Приложение №1 114 KB
Дарение на имот-частна общинска собственост /църква 'Св. Никола', находяща се в село Борики/, в полза на храм 'Успение Богородично', гр. Габрово
№181 / 25.08.2016
Решение 181 101 KB
Приложение №1 246 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.503.680, гр. Габрово - Северна зона/
№182 / 25.08.2016
Решение 182 101 KB
Приложение №1 339 KB
Вземане на Решениe по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на“Общинска банка” АД
№183 / 25.08.2016
Решение 183 97 KB
Приложение №1 487 KB