Промяна в поименния състав на постоянни комисии на Общински съвет - Габрово
№109 / 26.05.2016

Промяна в поименния състав на постоянната комисия за извършване на проверка за установяване на конфликт на интереси
№110 / 26.05.2016

Кандидатстване на Община Габрово по Инвестиционна програма за климата към Национален Доверителен Екофонд
№111 / 26.05.2016

Определяне на максималния брой на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Габрово, утвърждаване на Ред и условия за разпределение на общия брой автомобили между превозвачите и определяне на минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за 1 километър пробег
№112 / 26.05.2016

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Габрово пред Фонд 'Социална закрила' с проект 'Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж', част от 'Заведения за социални услуги', гр. Габрово, ул. Ивайло № 13
№113 / 26.05.2016

Отменяне на Решение № 101/23.12.2015 г. на Общински съвет - Габрово
№114 / 26.05.2016

Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод, заедно с необходимия сервитут на трасето, част от подобект „Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка”, в частта му, преминаваща през общински поземлен фонд, извън границите на урбанизираната територия на община Габрово
№116 / 26.05.2016

Еднократно финансово подпомагане на Даниел Копчев за участие на сина му Мартин Даниел Копчев, ученик от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, във Финала на International Challenge (SIMOC) в Сингапур
№115 / 26.05.2016

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Парцеларен план /ПП/ във връзка с отреждане на имот № 049026 в землището на с. Кози рог -'за производствена и складова дейност за фураж и фуражни смеси, административна дейност и трафопост' имоти №№ 049015, 049016, 049018 в землището на с. Кози рог - 'за животновъдна ферма'; имоти №№ 049005, 049025 в землището на с. Кози рог - 'за производствена и складова дейност'
№117 / 26.05.2016

Предоставяне безвъзмездно за управление част от имот - публична общинска собственост, находящ се в с. Поповци на Национален музей на образованието - Габрово
№118 / 26.05.2016

Учредяване възмездно право на ползване на Михаил Димчев Димов, върху имот - частна общинска собственост № 018037, находящ се в земл. Кметовци за устройване на постоянен пчелин
№119 / 26.05.2016

Изменение на Решение № 19/31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово
№120 / 26.05.2016

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 73290.615.80 и сграда в с. Трънито/
№121 / 26.05.2016

Продажба на имот - частна общинска собственост - ПИ 14218.508.185, находящ се на ул. Осми март № 3, гр. Габрово
№122 / 26.05.2016

Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общ. администрация
№123 / 26.05.2016

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 10 от 20.06.2016 г.