Проект – BG05SFOP001-4.001-0019 „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово“

Договор за безвъзмездна финансова помощ – BG05SFOP001-4.001-0019-C01/24.02.2016; Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“; Процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“

Финансиране – Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Стойност – 315 000,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 13 декември 2015 г. – 31 декември 2018 г.

Обща цел

Да се повиши информираността на жителите на Габровска област, достъпността до информация и популяризиране на възможностите, които Европейският съюз /ЕС/ предоставя през програмен период 2014-2020 г.

Специфични цели

• Да се информира за политиките на ЕС, да се предоставя информация за възможностите за кандидатстване и да се провеждат информационни събития за програмите на европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/;

• Да се събира и разпространява информация, добри практики, информационни и рекламни материали относно ЕСИФ;

• Да се работи в сътрудничество с управляващите органи/междинните звена на оперативните програми, с медии и с други мрежи за информация на ЕС.

Дейности по проекта

• Експертно осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово – екипът на центъра се състои от три лица на следните позиции: ръководител, експерт „Комуникация, информация и логистика“ и експерт „Информационно обслужване и услуги“;
• Материално обезпечаване функционирането на ОИЦ – Габрово – закупуване на нова техника; текущ ремонт за цялостно боядисване на помещенията, боядисване на външни кръгове с логото на ОИЦ и изолация на мокро помещение; осигуряване на материали и консумативи;
• Разработване и разпространение на информационни материали – каталог „5 години ОИЦ-Габрово“ – за дейността на центъра и за популяризиране на дейностите с европейско финансиране в Габровска област; флаери и клипове за LED екрани във връзка с големите събития;
• Организиране, провеждане и участие в информационни събития и работа с медии – ежегодно по: 2 публични информационни събития на територията на всяка община в областта; 2 събития с медиите; участие в 1 обща кампания на мрежата на ОИЦ; 1 мащабно събитие на значима тема с национално и международно признати лектори;
• Осигуряване на публичност и визуализация – разпространение на 200 бр. брандирани портативни външни батерии за зареждане на мобилни телефони, таблети и др.

Описание

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 27 центъра в цялата страна. Той работи в административната сграда на Община Габрово, западно крило, партерен етаж, в изцяло ремонтирани и обзаведени помещения. В центъра функционира първото в Габровска област информационно устройство с мултитъч екран.

Центърът съдейства за популяризиране на добри практики от реализирани проекти в региона, насочвайки общественото внимание към тях с оглед стимулиране на активното участие в процеса по усвояване на еврофондовете. Екипът от експерти отговаря на всички възникнали въпроси на място, по електронна поща или по телефон. В центъра гражданите могат да ползват информационни материали, специфична литература и достъп до интернет.

Повече новини и информация за дейността на ОИЦ е публикувана на http://gabrovo.bg/articles/index/lang:bg/p:312