Проект – № BG05SFOP001-4.007-0025 „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2022-2023 г.“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“; Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“

Административен договор – № BG05SFOP001-4.007-0025-C01 от 25.01.2022 г.; Допълнително споразумение № 1 – № BG05SFOP001-4.007-0025-C02 от 09.03.2023 г.

Финансиране – Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Стойност – 268 500.00 лв., 100% безвъзмездна финансова помощ (85% Европейски социален фонд, 15% национално съфинансиране)

Продължителност на проекта – 1 януари 2022 г. – 31 декември 2023 г.

Обща цел

Да се повишава информираността на гражданите на Габровска област за кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) и да се популяризират възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2021-2027 г.

Специфични цели

 • Да се работи за постигане на познаваемост сред обществото за европейската политика на сближаване;
 • Да се работи за информиране относно възможностите за финансиране по програмите, както и за постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС;
 • Да се работи за изграждане и поддържане на широко обществено доверие и да се подпомага прилагането на интегрирания териториален подход в България.

Дейности по проекта

 • Експертно обезпечаване на ОИЦ – Габрово – екипът на центъра се състои от три лица на следните позиции: управител, експерт „Комуникация, информация и логистика“ и експерт „Информационно обслужване и услуги“;
 • Материално обезпечаване на ОИЦ – Габрово – осигуряване на необходимите работни условия в помещенията на центъра, както и материали/консумативи за пряката работа;
 • Разработване и разпространение на информационни материали, осигуряване на публичност – брошури, публикации, участие в радиопредавания;
 • Организиране, провеждане и участие в информационни събития и срещи с медии – ежегодно по: 1 публично информационно събитие на територията на всяка община в областта; 2 събития с медиите; участие в 1 обща инициатива на мрежата на ОИЦ; 1 мащабно събитие на значима тема с национално и международно признати лектори;
 • Прилагане на интегрирания териториален подход в България – участие в експертния състав на Регионалния съвет за развитие чрез звената за медиации и за публични консултации.

Целеви групи

 • Служители в ОИЦ;
 • Кандидати и бенефициенти по програмите, финансирани от ЕСИФ;
 • Управляващи органи и междинни звена на програмите, финансирани от ЕСИФ;
 • Широка общественост.

Описание

Областен информационен център – Габрово (ОИЦ) е част от мрежата от 27 центъра в цялата страна. Той работи в административната сграда на Община Габрово, западно крило, партерен етаж, в изцяло ремонтирани и обзаведени помещения. В центъра функционира първото в Габровска област информационно устройство със сензорен (мултитъч) екран.

Центърът съдейства за популяризиране на добри практики от реализирани проекти в региона, насочвайки общественото внимание към тях с оглед стимулиране на активното участие в процеса по усвояване на еврофондовете. Екипът от експерти отговаря на всички възникнали въпроси на място, по електронна поща или по телефон. В центъра гражданите могат да ползват информационни материали, специфична литература и достъп до интернет.

ОИЦ – Габрово предоставя услуги от 2012 г. в рамките на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово“, финансиран по ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г. След това работата му бе осигурена по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. с проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово“, а после с проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2019-2021 г.“.

Новини и информация за дейността на ОИЦ са публикувани на https://gabrovo.bg/bg/page/554.