Проект – BG05SFOP001-4.004-0021 „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2019-2021 г.“

Договор за безвъзмездна финансова помощ – № BG05SFOP001-4.004-0021-C01/18.02.2019 г.; Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“; Процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

Финансиране – Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Стойност – 370 000 лв., 100% безвъзмездна финансова помощ (85% Европейски социален фонд, 15% национално съфинансиране)

Продължителност на проекта – 1 януари 2019 г. – 31 декември 2021 г.

Обща цел

Да се повиши информираността на гражданите на Габровска област, достъпността до информация и популяризиране на възможностите, които Европейският съюз /ЕС/ предоставя през програмен период 2014-2020 г.

Специфични цели

• Да се работи за популяризиране ролята на ЕС, за информиране относно възможностите за финансиране по програмите;

• Да се работи за постигане на прозрачност при изпълнение на програмите на ЕСИФ посредством разпространение на информация/информационни материали, практики, резултати и т.н.;

• Да се работи за изграждане и поддържане на високо обществено доверие към изпълнението на Споразумението за партньорство и програмите.

Дейности по проекта

Експертно обезпечаване на ОИЦГаброво – екипът на центъра се състои от три лица на следните позиции: управител, експерт „Комуникация, информация и логистика“ и експерт „Информационно обслужване и услуги“;

Материално обезпечаване на ОИЦГаброво – осигуряване на необходимите работни условия в помещенията на центъра, както и материали/консумативи за пряката работа;

Разработване и разпространение на информационни материали – брошури, клипове на LED екрани;

• Организиране, провеждане и участие в информационни събития и срещи с медии – ежегодно по: 2 публични информационни събития на територията на всяка община в областта; 2 събития с медиите; участие в 1 обща инициатива на мрежата на ОИЦ; 1 мащабно събитие на значима тема с национално и международно признати лектори;

• Осигуряване на публичност и визуализация – разпространение на промоционални материали – тениски и рекламни закачалки, изготвяне на публикации и визитки.

Целеви групи

  • служители в ОИЦ;
  • кандидати и бенефициенти по програмите, финансирани от ЕСИФ;
  • управляващи органи и междинни звена на програмите, финансирани от ЕСИФ;
  • широка общественост.

Описание

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 27 центъра в цялата страна. Той работи в административната сграда на Община Габрово, западно крило, партерен етаж, в изцяло ремонтирани и обзаведени помещения. В центъра функционира първото в Габровска област информационно устройство с мултитъч екран.

Центърът съдейства за популяризиране на добри практики от реализирани проекти в региона, насочвайки общественото внимание към тях с оглед стимулиране на активното участие в процеса по усвояване на еврофондовете. Екипът от експерти отговаря на всички възникнали въпроси на място, по електронна поща или по телефон. В центъра гражданите могат да ползват информационни материали, специфична литература и достъп до интернет.

ОИЦ – Габрово предоставя услуги от 2012 г. в рамките на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово“, финансиран по ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г. След приключване на програмата, работата му бе осигурена по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. с проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово“.

Новини и информация за дейността на ОИЦ са публикувани на https://gabrovo.bg/bg/page/554.