Проект – № 2015-2-BG01-KA105-014449 „Частици от миналото“

Финансиране – Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Източник –  Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“; Дейност „Мобилност на обучаеми и персонал“; Тип дейност „Младежка мобилност“

Партньор – Община Аалст, Кралство Белгия

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 5 166,00 евро

Продължителност на проекта – 1 август 2015 г. – 30 ноември 2015 г.

Контекст

Проектът „Частици от миналото“ е продиктуван от желанието на двата партньорски града – Габрово и Аалст, да продължат, развият и надградят постигнатото с реализирания през 2014 г. общ проект за междукултурен младежки обмен „Парчета от европейския пъзел“ /„Pieces of the European Jigsaw Puzzle“/ по програма „Еразъм+“. Община Габрово има успешна практика от реализация на инициативата „Приеми ме на село“, която е и същината на настоящата разработка. Идеята идва от факта, че младите хора все повече се отдалечават от своите корени, губят връзка със селото и природата, а в селата са съхранени в автентичен вид традициите и обичаите, характерни за всеки регион на дадена държава.

   

Специфични цели

 • Преодоляване на негативната тенденция при младите хора за отдалечаване и непознаване на обичаите и традициите, свързани с националните култури;
 • Създаване на възможности за пълноценно общуване между поколенията, както и стимулиране на разбирателство и диалог;
 • Съхраняване на идентичността и уникалността на традиционните национали култури на България и Белгия;
 • Опознаване и оценяване на културното наследство на двата народа за приобщаване, съхраняване на автентичността и популяризирането му.

Целева група

В обмена участват 16 участници /2 групи по 8 представители на всеки партньор и по 1 ръководител/. Участниците са разпределени по 8 младежи с 1 ръководител – по 4 българи и 4 белгийци в населените места на провеждане.

Място на провеждане на активностите – с. Гъбене и с. Стоевци в периода 24 – 28 август 2015 г.

Дейности по проекта

 • Организационни – за логистично осигуряване провеждането на обмена, за организиране и провеждане на дейностите, за документиране и отчитане на изпълнението и за популяризиране на резултатите;
 • Подготвителни – подбор на участниците и подготовка за участие в обмена;
 • Същински – обмен, състоящ се от работни ателиета в три творчески направления: кулинарно наследство, фолклорни традиции и традиционни занаяти; работни визити в институции, съхраняващи културно наследство; провеждане на дебат-дискусия „Традиция и съвременност“ ; изготвяне на видео материал;
 • Последващи – за промотиране и анализ на резултатите: представяне и разпространение на видео материала; наблюдение и оценка на изпълнението на обмена; подготовка на анкета; анализ на обратната връзка.

   

Методология

 • Подбор на кандидатите след оценка на мотивацията; наблюдение и оценка на реазлизацията; обсъждане и дискутиране на процесите;
 • Учене чрез опит и преживяване; работа в екип; обмяна на опит, знания и ценности; неформално учене в автентична среда; доброволно участие;
 • Наблюдение, информиране, проучване;
 • Дискусия, дебат, презентиране;
 • Наблюдение, документиране, анкетиране;
 • Анкетиране; проучване на удовлетвореността; анализ и обобщение на резултати и нагласи.

Резултати и положителни ефекти

 • Изграждане на познания и умения, насочени към съхраняване и развиване на културното наследство на двата региона;
 • Връщане към миналото и наследството, желание за неговото опознаване, съхраняване и развиване;
 • Усвояване на знания за унаследените обичаи, обредност, традиции, бит и практически опит в различни дейности;
 • Развиване на творческите заложби, креативност и дарования, провокиране на артистични и приложни умения;
 • Придобиване на отношение към селото, установените отношения и културни характеристики;
 • Изграждане на умения за общуване, споделяне и екипност;
 • Изграждане на знание и отношение към достиженията на други култури;
 • Създаване на умения за ефективно общуване при съвместни дейности с представители на различни поколения и народи.

Публикации

Проектът „Частици от миналото“ спечели награда по програма „Еразъм+“

„Частици от миналото“ - филм

Частици от миналото изградиха настоящи приятелства и бъдещо партньорство

Частици от миналото ще събират габровски и белгийски младежи в селата Стоевци и Гъбене

„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово“